tweeduizend - BNG Bank · Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (2024)

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (1)

Internationaal Short Film

Festival Nijmegen

Ouderen Songfestival 2011

De Straatkunstprijs

NESKO 2011

Festival 2 Turven Hoog

Prachtig portret

Voorouders van Verre: China.

Oratorium Samson

Frysk Requiem

De Nieuwe Arcadische Route

RAMSJ

Flevolands Korenfestival

Latin American Film

Festival 2011

Publicatie Orgelmakers Loret

en hun orgels

IJsseldelta landschappen

De Utrecht Popprijs 2011

Hollywood in de klas

Handboek Behoud en

Beheer Monumentale

Kerkgebouwen

De Schattenberg

Write Now!

Twents Gitaar festival 2011

Chemistry | creating

new Worlds

HET VERVOLG

Festival Tik van de Molen

Atelier Oerol: Berg & Bos

Fanfare Promotie Concerten

Klassiek aan de…

Robles Rock

Boslab 3 X 30

Orlando Festival

Hortusfestival 2011

Lustrumconcert 25

ZONnige zomers

Travelling in Baroque:

Russian Connections

Verover Onze Schatten

Onland

Festival BIES!

Dance Battle 4 Peace

40 jaar Broken Circle,

Spiral Hill

Tentoonstelling nul = 0

GeNeCo in de Residentie

SMAK!

Afterlife

De Bende van de Korenwolf

Internationaal

Kamermuziekfestival

Schiermonnikoog

Radiohunter

Hans & Grietje, Roodkapje

& Klein Duimpje & het

Magische Klavertje 4

Winterreise

Grenspost Zinnewald

Projecten 2011BNG Nieuwe

Theatermakers Prijs

BNG Nieuwe Literatuur Prijs

BNG Workspace Projectprijs

BNG Circusprijs

BNG Erfgoedprijs

BNG Prijs Beste

Amateurkunst Gemeente

Cultuurfondslezing

De Niet-Meer-Zo-Piep-Show

Ballade van de rijzende Zon

De bedelaarsopera

Opera La Pietra del paragone

Dinner for One

Heidi de Gier|

A Falling Horizon

Santa Sangre en het zwaard

van Damocles

Vooruitziende blik 2011

Muziek Actief 2011

Storioni Festival

Flamenco Biënnale

Mirandolina

Oogverblindend|

architectuur door de ogen

van blinden

Clips 2011

Concerttournee NSO 2011

Gurrelieder

La Giuditta

Brechtfestival

César Franck-project

Rocket Cinema Festival

BANG

Koren Festival Eindhoven

Schetsen van Schoonheid

The Messiah

Over de vloer: jong talent

in het erfgoed

Classic Express

Nieuw Gelders Arcadië

Movies that Matter

Wat ik later wilde worden

Cultuurfonds BNG

Postbus 30305

2500 GH Den Haag

(070) 3750523

www.bng.nl

Cu

ltuu

rfond

s BN

G Jaaroverzich

t 2011

Cultuurfonds BNG Jaaroverzichttweeduizendelf

foto’s omslag Afterlife | Stichting Nederlands Uitvaartmuseum

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (2)

Jaaroverzicht 2011

Cultuurfonds BNG

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (3)

inhoud

Voorwoord 3

Cultuurfonds BNG 4

Stimulering jong talent en prijzen 6

Cultuurfondslezing 11

Avonden Cultuur 12

Bijzonder project 14

Projecten 16

A Fallen Horizon 63

Colofon 88

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (4)

Het Cultuurfonds BNG steunt

activiteiten op het gebied van kunst en

cultuur, die financieel (mede) door

minimaal twee gemeenten mogelijk

worden gemaakt en die van betekenis

zijn voor het gemeentelijke kunst- en

cultuurbeleid in brede zin.

Het bestuur van het Cultuurfonds BNG

bestaat uit een voorzitter, een

vicevoorzitter en vijf andere leden.

Het bestuur wordt deels benoemd door

de Raad van Bestuur van de BNG, deels

door het bestuur van de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten (VNG).

De BNG stelt financiële middelen en

secretariële ondersteuning aan het

Cultuurfonds BNG ter beschikking om

deze doelstelling te realiseren.

Het Cultuurfonds BNG ontvangt

jaarlijks vele verzoeken om financiële

steun voor zogenaamde reguliere

projecten. Gelet op dit grote aantal en

de beschikbare middelen, moeten steeds

keuzes worden gemaakt met betrekking

tot de ingediende projecten. In die

afweging wordt behalve met de

statutaire doelstelling en de criteria

ook rekening gehouden met een

even-wichtige verdeling over de diverse

aandachtsgebieden.

Dit jaaroverzicht geeft enige informatie

over de historie, de doelstelling en het

beleid van het Cultuurfonds BNG.

Ook de werkwijze met betrekking tot

aanvragen om financiële steun komt

aan de orde.

U vindt ook een beschrijving van alle

projecten die – mede met steun van het

Cultuurfonds BNG – 1 in 2011 zijn

uitgevoerd. Dat kunnen dus ook

projecten zijn waarvoor het

Cultuurfonds BNG al in voorgaande

jaren steun heeft toegezegd.

Ook treedt het Cultuurfonds BNG op als

actieve stimulator van jong talent in

diverse disciplines. Daarnaast zijn er

prijzen op het vlak van theater,

literatuur, beeldkunst, jeugdcircus,

erfgoed en amateurkunst.

Voor woord

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (5)

4, 5

Het Cultuurfonds BNG draagt

nadrukkelijk niet bij in kosten van

projecten die gericht zijn op

investeringen in materiële en/of

personele kosten. Dus geen restauraties,

bouwsubsidies, kosten van inrichting en

exploitatie, vaste personeelskosten van

instellingen etc.

WerkwijzeHet Cultuurfonds BNG neemt een

aanvraag voor subsidietoekenning

alleen in behandeling die:

• past binnen het beleid en dus voldoet

aan bovenstaande voorwaarden

• tenminste vier maanden voor

aanvang van het project is ingediend.

Cultuurfonds bestuursvergaderingHet bestuur komt eens per kwartaal

bijeen (medio maart, juni, september en

december). Aanvragen moeten ca. zes

weken vóór de bestuursvergadering

ontvangen zijn. Binnen een week na de

vergadering ontvangen aanvragers

schriftelijk bericht of de aanvraag wel of

niet wordt gehonoreerd.

Op de website www.bng.nl staan de

voorwaarden beschreven en is ook een

aanvraagformulier te vinden.

InformatieCultuurfonds BNG

Postbus 30305

2500 GH Den Haag

telefoon: (070) 3 750 523

e-mail: [emailprotected]

DoelHet Cultuurfonds BNG steunt activi-

teiten op het gebied van kunst en

cultuur, die financieel (mede) door

minimaal twee gemeenten mogelijk

worden gemaakt en die van betekenis

zijn voor het gemeentelijke kunst- en

cultuurbeleid.

Bij de beoordeling wordt zowel

rekening gehouden met een geogra-

fische spreiding als een verdeling over

de diverse kunstdisciplines. Het

Cultuurfonds BNG hecht sterk aan de

band met de Nederlandse gemeenten.

Dit betekent ook dat projecten of

voorstellingen die door het land reizen

(en dus meerdere gemeenten aandoen)

eerder voor een subsidie in aanmerking

komen.

VoorwaardenHet Cultuurfonds BNG beperkt zich

- mede gezien het beschikbare

vermogen - in principe tot het

financieel ondersteunen van culturele

activiteiten die door minimaal twee

gemeenten financieel worden

ondersteund en die daarnaast:

• een uniek, inhoudelijk bijzonder,

experimenteel of voor andere

gemeenten voorbeeldstellend

karakter hebben

• een meer dan lokale uitstraling

hebben

• zodanig financieel zijn opgezet dat

een bijdrage gerechtvaardigd is

De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) heeft in 1964, ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, de Stichting Cultuurfonds BNG in het leven geroepen.

Cultuurfonds BNG

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (6)

BeleidOm zijn statutaire doelstelling te

realiseren stimuleert het Cultuurfonds

BNG projecten volgens drie sporen.

In de eerste plaats zijn er de reguliere

projecten waarvoor het fonds bijdragen

verleent. Daarnaast treedt het

Cultuurfonds op als actieve stimulator

van jong talent met prijzen op het vlak

van theater, literatuur, beeldkunst en

jeugdcircus. Jaarlijks zijn er voor

gemeenten prijzen op het gebied van

cultureel erfgoed en amateurkunst. Tot

slot maakt het Cultuurfonds de

‘avonden cultuur’ mogelijk die de BNG

elk jaar organiseert voor relaties.

Reguliere projectenHet Cultuurfonds BNG ondersteunt

projecten op het gebied van kunst en

cultuur die door andere partijen

georganiseerd worden. Aanvragen voor

deze projecten worden beoordeeld aan

de hand van eerder genoemde criteria.

De bijdrage van het Cultuurfonds is in

beginsel eenmalig en dient vooral om

nieuwe projecten van de grond te

krijgen of om een nieuw element in een

bestaand project een kans te geven. Een

actieve rol vanuit de gemeenten – ook in

financieel opzicht – en zichtbaarheid in

diverse plaatsen in het land, zijn hierbij

van belang.

In dit verslag vindt u een overzicht van

alle projecten die in 2011 hebben

plaatsgevonden.

adviescommissie bijeen die advies

uitbrengt over de te behandelen

verzoeken.

De adviescommissie bestaat uit:

Mirjam Salet

voorzitter

Tom van Gestel |

artistiek leider Stichting Kunst en

Openbare Ruimte

Fieke Krikhaar |

senior management consultant bij DHV

Peter Maissan |

consultant kunst, cultuur, welzijn en

onderwijs, dirigent, componist en

producer

Peter Maissan is op 30 januari 2012

plotseling overleden. Wij zullen zijn

kennis van zaken, enthousiasme en

betrokkenheid enorm missen.

Pieter Prick |

directeur Pioneers in Culture bv,

productie, presentatie, advies en

management in de podiumkunsten

Wendy Veerman |

projectbegeleider VSB Fonds

Tom van Vliet |

curator mediakunst

Mat Meijs |

secretaris

Bestuur Het bestuur van het Cultuurfonds BNG

opereert onafhankelijk en laat zich

adviseren door een adviescommissie

waarin vertegenwoordigers uit diverse

kunstdisciplines zitting hebben.

Het bestuur van het Cultuurfonds BNG

is als volgt samengesteld:

James van Lidth de Jeude |

oud-burgemeester van Deventer,

voorzitter

Dirk Noordman |

directeur Adviesbureau

Cultuurtoerisme

vicevoorzitter

Arno Brok |

burgemeester van Dordrecht

Sandra Korthuis |

oud-lid directieraad Vereniging van

Nederlandse Gemeenten

Han Polman |

burgemeester van Bergen op Zoom

Mirjam Salet |

burgemeester van Spijkenisse

Marja van der Tas |

burgemeester van Steenwijkerland

Mat Meijs |

secretaris

Het secretariaat wordt gevoerd door

Francis de Zeeuw.

Het bestuur komt vier keer per jaar bij

elkaar om te beslissen over ingezonden

verzoeken om financiële steun en het te

voeren beleid. Voorafgaand aan elke

bestuursvergadering komt de

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (7)

6, 7

Het Cultuurfonds BNG wil de culturele infrastructuur op lokaal gebied nieuwe impulsen geven door het in zoveel mogelijk gemeenten stimuleren van jong Nederlands talent bij het realiseren van hun producties. Het fonds kiest hierbij voor een actieve aanpak door het stimuleren van jong talent. Hiertoe zijn prijzen ingesteld op zes gebieden: theater, literatuur, beeldkunst, jeugdcircus, erfgoed en amateurkunst.

De jury laat zich bij haar beoordeling

leiden door de kwaliteit van de

voorstellingen in alle facetten (bijv.

kwaliteit van regie, dramaturgische lijn,

vormgeving, etc).

Zij selecteert de meest veelbelovende

maker van dat seizoen die de BNG

Nieuwe Theatermakers Prijs wint.

In het verleden stonden bijv. groepen/

makers als Bambie, Emio Greco, Marcus

Azzini, Sanne Vogel en Laura van

Dolron in het project. Zij zijn nu

allemaal succesvol in de kleine of grote

theaterzaal.

In september wint Ilay den Boer met de

voorstelling ‘Dit is mijn vader - Het

Beloofde Feest III’ de BNG Nieuwe

Theatermakers Prijs én de Blind Date

publieksprijs 2011.

Volgens de jury zet hij ‘een mooi portret

neer van de relatie tussen vader en zoon

en weet hij de slag te maken van

particulier leed naar algemene vragen.’

Eerdere prijswinnaars waren Sanja

Mitrovic, Leen Braspenning, Daniëlle

van de Ven en Joëlke Sanderse, Laura

van Dolron en Keren Levi.

foto: Ilay Den Boer ontvangt de prijs uit

handen van Dirk Noordman, vice-voorzitter

van het Cultuurfonds BNG.

Theater Het Cultuurfonds BNG heeft een

meerjarige samenwerking met het

Theater Instituut Nederland (TIN)

betreffende de serie Blind Date - nieuwe

theatermakers on tour. Sinds seizoen

2005/2006 is aan dit project de BNG

Nieuwe Theatermakers Prijs verbonden,

met een bedrag van 45.000 euro de

grootste theaterprijs in Nederland.

Hiermee gaat de winnaar een nieuwe

voorstelling maken.

De voorstellingen in de Blind Date-serie

worden elk jaar beoordeeld door een

vakjury. In seizoen 2010-2011 zijn dit:

• Martin van Ginkel (hoofd bureau

Cultuur Provincie Noord-Brabant)

• Dunya Khayame (actrice en schrijver)

• Ingrid Melman (programmeur van

Theater De Lieve Vrouw in

Amersfoort)

• Lineke Rijxman (theatermaker en

actrice)

• Maarten Verhoef (artistiek directeur

Schouwburg Kunstmin in Dordrecht)

Stimulering jong talent en prijzen

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (8)

Uit het juryrapport:

‘Tijdens Vastelaovend ben je niet

verkleed als iemand anders, tijdens

Vastelaovend ben je eindelijk jezelf’.

Met deze beginzin laat Jan van

Mersbergen zien waarom het hem te

doen is in deze kleine, en tegelijk

grootse roman. Het verhaal concen-

treert zich op de sympatieke anti-held

Ralf die tijdens het Venlose carnaval, de

Vastelaovend, temidden van de meest

buitenissige personages, de blues krijgt.

Het vriest vijftien graden, maar de als

veerman verklede stratenmaker voelt

weinig van de kou, vooral dankzij een

grote hoeveelheid alcohol. De lezer zit

in deze dwingende, goed opgebouwde

roman 175 pagina’s lang opgesloten in

het hoofd van Ralf en zijn rondrazende

dronkemansgedachten. Naar de

overkant van de nacht is gezet in die

typische, minimalistische en robuuste

Van Mersbergenstijl. Net als in zijn

roadnovel Morgen zijn we in Pamplona

en het van woede zinderende De macht

over het stuur kiest Van Mersbergen

hier weer voor een sterke, zwijgzame

man als hoofdpersonage, die blijkt te

beschikken over een verrassend rijk

gevoelsleven.’

foto: Jan van Mersbergen ontvangt uit

handen van juryvoorzitter, en burgemeester

van Spijkenisse, Mirjam Salet een beeldje van

kunstenaar Theo van Eldik en van secretaris

Mat Meijs een cheque ter waarde van 15.000

euro.

Literatuur De BNG Nieuwe Literatuur Prijs 2011

is een oeuvreprijs bedoeld voor

Nederlandstalige auteurs van 40 jaar

of jonger, die 2 of meer literaire

prozawerken op hun naam hebben

staan en die nog niet doorgebroken zijn,

die geen grote literaire prijs hebben

gewonnen en van wie tussen 1 januari

en 31 december 2011 een nieuw boek is

verschenen.

Op donderdag 9 februari 2012 wordt in

de Amsterdamse Stadsschouwburg voor

de zevende keer de BNG Nieuwe

Literatuur Prijs 2011 uitgereikt.

De winnaar is Jan van Mersbergen.

Hij was in 2005, 2007 en 2009 ook al

genomineerd voor deze prijs.

De jury, onder voorzitterschap van

Mirjam Salet, bestaat dit jaar uit de

recensenten Han Ceelen (De Morgen),

Daniëlle Serdijn (de Volkskrant) en

Irene Start (Elsevier).

De jury besloot dit jaar zes auteurs te

nomineren. De andere genomineerden

zijn:

Miquel Bulnes, Anne Gine Goemans,

David Pefko, Henk van Straten en

Maartje Wortel.

Eerdere winnaars van de BNG Nieuwe

Literatuur Prijs waren Gustaaf Peek

(2010) Carolina Trujillo (2009), Rachida

Lamrabet (2008), Sanneke van Hassel

(2007), Yves Petry (2006) en Esther

Gerritsen (2005).

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (9)

8, 9

De winnaars krijgen elk 9.000 euro

ter beschikking voor de realisatie en

expositie van hun plannen in ZAAL5.

Daarna gaan de winnende projecten op

tournee door Nederland.

De jury kiest Maurice Bogaert en Dan

Walwin als winnaars van de BNG

Workspace Projectprijs 2011 van

Filmhuis Den Haag/ZAAL5. Uit de 76

inzendingen waren eerder reeds tien

genomineerden geselecteerd die hun

projecten mochten toelichten.

Over Maurice Bogaert (1975, Heerlen)

zegt de jury: ‘Een spannende,

conceptueel sterke installatie, verstild

en suggestief. Zonder gebruik te maken

van bewegend beeld of projectie

ontvouwt het verhaal zich aan de hand

van de architectuur van een filmset.

In ‘The apartment’ neemt de

toeschouwer de rol van de camera over.’

Over de tweede winnaar (Dan Walwin

1986, Somerset GB) meldt het

juryrapport: ‘Het project ‘Tele-’

kenmerkt zich door een persoonlijke,

bescheiden en intrigerende

onderwerpskeuze. Twee films die op

fijnzinnige wijze aan elkaar verbonden

worden, waarbij het geluid de mediator

is. De cinematografische middelen van

zowel documentaire als fictie worden

gericht en overtuigend ingezet.’

Beeldkunst BNG Workspace Projectprijs is de

jaarlijkse prijsvraag van ZAAL5/

Filmhuis Den Haag voor talentvolle

filmmakers en kunstenaars die zich

bezighouden met film, nieuwe

(interactieve) media, video-installaties,

performance en visuals. Dit jaar bestaat

de jury uit Wolfgang Bittner (winnaar

Workspace 10), Nous Faes (voormalig

directeur van Showroom MAMA, nu

free-lance verbonden aan onder meer

Museum Boijmans Van Beuningen),

Boris Debackere (mediakunstenaar en

labmanager bij V2) en Sandra

Smallenburg (kunstcritica NRC

Handelsblad).

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (10)

AmateurkunstSamen met Kunstfactor, sectorinstituut

voor de amateurkunst, heeft het

Cultuurfonds BNG in 2011 de BNG Prijs

Beste Amateurkunst Gemeente in het

leven geroepen om een gezond

gemeentelijk amateurkunstklimaat te

stimuleren.

De prijs bestaat uit een bedrag van

20.000 euro voor de versterking van de

lokale amateurkunst.

In 2011 was Delft de eerste winnaar en

daar was dan ook de landelijke opening

van de Week van de Amateurkunst

(WAK). Voor de editie 2012 zijn

Deventer, Lelystad, Tilburg en Zaanstad

genomineerd voor de BNG Prijs Beste

Amateurkunst Gemeente 2012.

foto: James van Lidth, voorzitter van het

bestuur van het Cultuurfonds BNG en

Milène Junius, wethouder cultuur van de

gemeente Delft, bij de opening van de Week

van de Amateurkunst in Delft.

De jury in haar juryrapport:

‘De jonge Drentse gemeente Westerveld

(die meer dan 20 kernen en dorpen

omvat) gebruikt cultuurhistorie als

drager voor haar identiteit, als

verbindende factor tussen haar kernen.

Inwoners worden actief betrokken en

zijn enthousiaste deelnemers aan

processen en projecten. Ondanks het

feit dat Westerveld niet beschikt over

omvangrijke personele en financiële

middelen voor erfgoed, heeft deze

gemeente veelzijdig en actief

erfgoedbeleid ontwikkeld.

Erfgoedbeleid staat bovendien in

duidelijke relatie met gemeentelijk

beleid voor landschap, cultuur en

natuur. Jonge inwoners worden

succesvol ingeschakeld bij de

erfgoedactiviteiten.’

foto: vlnr: Rob van Zethoven, voorzitter van

Stichting ‘De Havelter Molen’, wethouder

Cultuur van de gemeente Westerveld Anry

Kleine Deters, Halbe Zijlstra, Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

en Bernard Stikfort,ambtenaar van

de Gemeente Westerveld van het team

leefomgeving, erfgoed & cltuurhistorie.

ErfgoedDit jaar wordt voor de tweede keer een

prijs uitgereikt aan de beste erfgoed-

gemeente van Nederland. De prijs is

bedoeld om gemeenten te belonen

wanneer zij erfgoed effectief inzetten in

het lokale beleid, maar ook om andere

gemeenten te stimuleren en te

inspireren.

De BNG Erfgoedprijs is een initiatief

van het Erfgoedplatform van Kunsten

’92, een samenwerkingsverband van een

twintigtal erfgoedorganisaties. Het

Cultuurfonds BNG is hoofdsponsor van

deze prijs. In 2010 won de gemeente

Dordrecht de eerste Erfgoedprijs.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra reikt op

17 november de BNG Erfgoedprijs 2011

uit aan wethouder mevrouw Kleine

Deters van de gemeente Westerveld en

overhandigt de bijbehorende oorkonde

en cheque van 25.000 euro.

Westerveld is als winnaar uit de bus

gekomen uit maar liefst 34 inzendingen

waaruit de jury 9 gemeenten heeft

genomineerd.

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (11)

10, 1

1

De drie genomineerden:

de jeugdcircussen Boost! uit

Amsterdam, Circaso uit Den Haag en

Circus Elleboog uit Amsterdam hebben

een plan geschreven waarin ze laten

zien hoe een nieuwe aanpak van een

volgende productie bij kan dragen aan

hun artistieke ontwikkeling.

Op 29 januari 2012 is, tijdens de

Circomundo-dag in Amersfoort,

jeugdcircus Circaso uit Den Haag als

winnaar uit de bus gekomen.

Uit het juryrapport: ‘Circaso heeft met

het plan “Licht” bewezen de uitdaging

aan te gaan op meerdere punten: door

het gebruik van vernieuwende

circustechnieken, door een

vernieuwende aanpak in het

maakproces en door de schijnbaar voor

de hand liggende, maar daarmee

oersterke keuze voor het thema licht.

Het gebruik van licht is in het

jeugdcircus een “onderbelicht”

onderdeel, wat door het onderzoek van

Circaso verder uitgediept zal gaan

worden.

De prijs heeft niet alleen invloed op de

winnende groep binnen Circaso, maar

zal doorwerken in het hele jeugdcircus.

Door de mengeling van jong talent en de

productiegroep, vindt er uitwisseling

plaats van techniek en kennis.

Daarnaast is een aantal van de jonge

talenten ook docent binnen het

jeugdcircus.’

JeugdcircusDe BNG Circusprijs, een stimulerings-

prijs voor jeugdcircus en jong talent, is

ingesteld voor de promotie van het

nieuwe circus en dat van het jeugdcircus

in het bijzonder.

Het Cultuurfonds BNG heeft samen met

Circomundo het initiatief genomen voor

deze prijs. Het Fonds voor Cultuur-

participatie draagt bij in het kader van

het project Toekomst in de Piste

waarmee het een kwaliteitsimpuls aan

het jeugdcircusveld ondersteunt.

De circusprijs wordt de komende drie

jaar uitgereikt aan een jeugdcircus;

daarnaast wordt elk jaar een individuele

prijs toegekend. Voor 2012 zal die prijs

gaan naar een jong talent in het

jeugdcircus

De prijs bestaat uit een bedrag van

8.000 euro voor het realiseren van een

nieuwe circustheatervoorstelling,

speelplekken op verschillende festivals

en een professionele registratie van de

voorstelling.

De jury bestaat uit Willemijn in ’t Veld

(Fonds voor Cultuurparticipatie),

Maaike van Langen (Circusstad

Festival), Marc Eysink Smeets

(CircoCircolo) en Joris de Jong

(circusartiest), onder leiding van

juryvoorzitter Mat Meijs, secretaris

Cultuurfonds BNG.

foto: Aryen Bhagirath, Birgit Douma,

Dana Linckens, Anja van Wijngaarden en

Eveline Alders van Circomundo

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (12)

Op initiatief van de secretaris organiseert het Cultuurfonds sinds einde 2006 de Cultuurfondslezing voor werknemers van de BNG en voor relaties van het Cultuurfonds. In 2011 zijn twee van zulke lezingen gehouden.

> 23 november 15e Cultuurfondslezing

Over vastgoed, cultuur, maquettes, elektronische muziek en ook nog een expositie van posters.

De 15e Cultuurfondslezing vindt plaats

bij ANNA Vastgoed & Cultuur,

Korte Voorhout 10 te Den Haag.

Na een inleiding van Mat Meijs legt

directeur Willemijn de Boer de filosofie

van haar bedrijf uit: ANNA Vastgoed &

Cultuur wil plekken creëren waar

mensen geïnspireerd en gestimuleerd

worden in hun werk en persoonlijke

groei.

Zij ontwikkelt toegankelijke en open

omgevingen waarin de creatieve

industrie en andere bedrijfstakken

betaalbare ruimte krijgen, en waarin

koppelingen mogelijk worden gemaakt

tussen vastgoedeigenaren,

ondernemers, kunstenaars en publiek.

Vervolgens is er een rondleiding door

het pand met een bezoek aan:

Maquette Atelier, een professioneel

bedrijf voor zowel architectonische als

stedenbouwkundige maquettebouw.

Game of Life/ Focussed Sound in Sonic

Space; dit bedrijf organiseert projecten

op het gebied van de ruimtelijke

weergave in de elektronische muziek.

Ship of Fools; in deze gallerie is de

expositie Black & White are not colors.

Meer dan 100 ontwerpers zijn door

online design magazine Fontanel

gevraagd een poster te maken.

> 18 april 14e Cultuurfondslezing

In gesprek met auteur Gustaaf Peek

Tijdens deze 14e Cultuurfondslezing bij

de BNG gaat Mat Meijs, secretaris

Cultuurfonds BNG in gesprek met

auteur Gustaaf Peek, de winnaar van de

BNG Nieuwe Literatuur Prijs 2010 en

met literair agent Willem Bisseling.

Uit het juryrapport:

‘In zijn laatste boek, de roman Ik was

Amerika volgen we de Nederlander Dirk

Winter die in de Tweede Wereldoorlog

vecht voor de Duitsers. Hij belandt in

een krijgsgevangenenkamp in de

Verenigde Staten, waar hij vriendschap

sluit met de zwarte arbeider Harris, en

diens halfzus. Tientallen jaren na de

oorlog keert Dirk terug naar Amerika,

in een poging zijn leven bevredigend af

te sluiten. Peek heeft de lat hoog gelegd

met een roman over vrijheid,

vriendschap en schuld. Maar hij laat

overtuigend zien hoe Dirk tot zijn keuze

kwam. Ik was Amerika is een rijk boek

van een schrijver die steeds beter wordt.

Gustaaf Peek is een auteur van wie we

nog heel erg veel gaan horen.’

Ook volgens de BNG Lezersjury was

Peek de beste van de vier genomineerde

auteurs.

Eind 2011 won Peek voor dit boek ook

nog de Bordewijk Prijs, een prijs die

jaarlijks door de Jan Campert Stichting

wordt toegekend aan de schrijver van

het beste Nederlandstalige prozaboek.

Cultuurfondslezing

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (13)

12, 1

3

De Avonden Cultuur die de BNG al enkele jaren organiseert vallen – gezien de grote belangstelling – zeer in de smaak van de relaties van de bank. Het Cultuurfonds maakt deze culturele evenementen mede mogelijk. In 2011 zijn vijf van deze avonden gehouden.

Ballade van de rijzende Zon> 9 juni Monster

Ballade van de rijzende Zon is een

poëtische totaalvoorstelling in een

karakteristieke Westlandse kas onder

regie van Jan Doms. Relaties van de

BNG zien een dynamische muziek-,

zang- en glasperformance. De Japanse

zangeres Yuka Kawabe zingt, net als het

Westlands Mannenkoor en zorgt zo

voor een versmelting van oosterse en

westerse muziek. En dan zijn er ook nog

de opzwepende optredens van het Paul

van Kemenade Quintet en de Afrikaanse

percussionist Serigne Gueye.

De Niet-Meer-Zo-Piep-Show> 22 mei Apeldoorn

Relaties van de BNG zijn te gast in

Schouwburg Orpheus te Apeldoorn voor

een bijzondere middag. Een show over

het nieuwe ouder worden en wat te doen

na je pensioen. Met muziek van de

onvolprezen Clous van Mechelen die

zelf ook meespeelt in het orkest en

verder met Kim Soepnel en Bram van

der Vlugt. En een koor van bijzondere

mensen tussen 65 en 90 jaar die hun

ervaringen met het ouder worden delen

in een vrolijke, ontroerende en soms

hilarische show.

AvondenCultuur

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (14)

Dinner for One> 15 december Den Haag

Deze humoristische

muziektheatervoorstelling annex diner

van regisseur Guusje Eijbers is zeer

losjes gebaseerd op het beroemde

origineel. Begin jaren vijftig wordt een

showechtpaar (vertolkt door Onno

Innemee en Ellen Evers) gevraagd om

een muzikale kerstshow te maken voor

het nieuwe fenomeen: de televisie.

Goochelaars, dansmeisjes, een

kunstfluiter en een blinde ziener komen

op auditie, dit alles ondersteund door

een live Big Band op een locatie die

ingericht is als tv-studio.

Opera La Pietra del paragone> 9 november Heerlen

Een briljante opera waarin humor en

romantiek samenkomen van Rossini die

nooit eerder in Nederland te zien was.

In La Pietra del Paragone (de toetssteen)

gaat het natuurlijk om de liefde: kan die

oprecht zijn of spelen andere factoren

mee, zoals geld, macht en aanzien. In de

mooie Stadsschouwburg van Heerlen

genieten genodigden van dit mooie stuk

van Opera Trionfo dat bekend staat om

haar verrassende operaproducties.

De bedelaarsopera> 26 augustus Nijetrijne

The Beggar’s Opera van John Gray uit

1728 (de inspiratiebron van de befaamde

Dreigroschenoper van Bertolt Brecht)

wordt gespeeld in Natuurgebied

‘De Rottige Meente’ in Nijetrijne in

Friesland door de Stichting Intermezzo.

De bezoekers wandelen door een

schitterend natuurgebied om de

speelplek te bereiken. De parodie die

Gay’s opera destijds was wordt nu als

een hedendaagse parodie gebracht: het

bekende verhaal van Polly en

gangsterbaas MacHeath in een

potpourri van scrabeuze liederen op

vaak bekende melodieën.

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (15)

14, 7

Heidi de GierA Falling HorizonDe Sophiapolder is een klein eiland in

de Zuid-Hollandse rivier de Noord,

vlakbij de Biesbosch en al vijf eeuwen

functioneel als landbouwpolder.

Hannie de Vos pachtte het landje en liet

er haar vee op grazen. Zelf woonde ze

aan de wal, dus al het voederen en

verzorgen van de dieren vroeg een

oversteek, per boot.

Dat ging jarenlang z’n gang.

Tot Rijkswaterstaat, de provincies

Zuid-Holland en Noord-Brabant en

de waterschappen in overleg met

natuurbeschermers besloten het land

terug te geven aan de natuur. Het wordt

een zoetwatergetijdenmoeras. De Vos

moet weg en fotografe Heidi de Gier

volgt haar laatste jaar op het eiland, wat

resulteert in een tentoonstelling en

boek. De prachtige foto’s registreren het

onherroepelijke.

Bijzonder project

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (16)

Achterin dit jaaroverzicht een aantal

foto’s en de volledige tekst die Tracy

Metz erbij schreef: De Sophiapolder:

een afscheid in vijf aktes.

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (17)

16 januari|

november in groningen,

aurich en leeuwarden

> Stichting Luthers Bach EnsembleHet Luthers Bach Ensemble

voert (voornamelijk) werken uit

van Johann Sebastian Bach op

authentieke instrumenten op

historische locaties, bij voorkeur

oude kerken, in het noorden van

Nederland en Duitsland.

Vooruitziende blik 2011

december 2010|

april 2011 in groningen,

alkmaar, amsterdam, amersfoort,

sittard, den haag, wormer, assen,

utrecht, tilburg, den helder, rotterdam,

breda en spijkenisse

Santa Sangre en het zwaard van Damocles

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (18)

17

Santa Sangre en het zwaard van Damocles> Stichting Plan-DSanta Sangre toont de wereld van

variété, circus en straattheater in een

jeugddansvoorstelling voor kinderen

vanaf 6 jaar. Een internationaal

samenwerkingsproject van Plan-D

met het Grand Theatre Groningen en

enkele buitenlandse gezelschappen.

> Vereniging Het Orkest WesterborkEen lustrumjaar met vele activi-

teiten: en concert met troubadour

Gé Reinders, een 24-uurs

muziekmarathon en een week lang

de Classic Express voor workshops

voor leerlingen van de basisscholen

uit Westerbork, Witteveen,

Zwiggelte en Balinge.

Muziek Actief 2011

januari| september in westerbork

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (19)

18 januari

in eindhoven, tilburg, helmond,

den bosch en breda

> Stichting Storioni FestivalDe vierde editie van dit internatio-

naal kamermuziekfestival waar de

twintig deelnemende ensembles

onder het thema ‘Met hart en ziel’

een breed en afwisselend programma

presenteren: concerten, master-

classes en workshops op de diverse

muziekscholen. Met een gemiddelde

zaalbezetting van 90% is dit festival

een vaste waarde op de Nederlandse

en Brabantse festivalagenda.

Storioni Festival

februari t/m december door heel het

land

Clips 2011> Stichting HolyHoly verzorgt animatieworkshops

voor jongeren over maatschappelijke

thema’s. Al meer dan 125 scholen en

30.000 jongeren deden mee aan deze

opzet. Bekende themaprojecten die

Holy heeft ontwikkeld zijn Clips voor

Vrijheid en Clips voor Duurzaamheid.

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (20)

19

januari in amsterdam, rotterdam en

utrecht

> Stichting PerpetuumMDe derde editie van dit tweejaarlijkse

Flamencofestival is van inter-

nationale allure en topkwaliteit.

Niet alleen vanwege de spraak-

makende programmering van

eigenzinige makers, maar ook omdat

deze biënnale genre- en discipline-

overstijgend is.

Flamenco Biënnale

Clips 2011

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (21)

20

februari in someren, eindhoven,

middelburg, enschede,

maastricht, haarlem, nijmegen,

groningen, rotterdam en

amsterdam

> Stichting het Nederlands StudentenOrkestTijdens deze 59e tournee van het NSO

staat Ein Heldenleben van Richard

Strauss op het programma net als het

Celloconcert van Edward Elgar.

En het geëngageerde ‘Moriae

Encomium’van Marijn Simons

beleeft zijn wereldpremière.

Concerttournee NSO 2011

Oogverblindend architectuur door de ogen van blinden

december 2010 t/m

februari 2011 in kampen, enschede, haarlem,

rotterdam, amsterdam,

utrecht, amstelveen, groningen,

leiden en heerenveen

> Stichting Opera TrionfoOpera Trionfo verzorgt de

Nederlandse première van deze

komische opera van de Tsjechische

componist Martinu, gebaseerd op

het toneelstuk van Goldoni La

Locandiera. Dit werk, onder leiding

van Ed Spanjaard, verenigt alle

elementen in zich van de Comedia

dell ‘Arte en muziek van de

twintigste eeuw. Bruisend en met

een schitternde kostumering.

Mirandolina

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (22)

21 februari

t/m oktober in amsterdam,

eindhoven, den haag, hilversum,

apeldoorn, utrecht,

maastricht en rotterdam

> Stichting ZilvergrijsEen uniek project: blinden en

slechtzienden worden uitgenodigd

om een openbaar gebouw te

recenseren op andere dan het

overheersende visuele zintuig.

Van de Beurs van Berlage tot het

Kruisherenhotel en van Radio

Kootwijk tot Beeld en Geluid.

Oogverblindend architectuur door de ogen van blinden

Mirandolina

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (23)

22

maart in rotterdam,

eindhoven en den haag

maart in deventer,

raalte en olst

> Stichting Met Man en MuisHet programma bestaat uit 39

nieuwe voorstellingen, lezingen,

workshops, debatten en school- en

studieprojecten. Het accent ligt op

muziektheater, de strijdcultuur en

op het thema man-vrouw. Met onder

meer de Brecht en Breuker-avond

met het Willem Breuker Kollektief,

De Ereprijs, Olga Zuiderhoek en het

Festival Strijdkoor. Maar ook een

uitvoering van ‘De Driestuivers-

opera’ door studenten van de

Nijholtacademie Nijmegen.

Brechtfestival

> Stichting Opera2dayOpera2day is een jong gezelschap dat

barokopera’s wil uitvoeren met een

moderne blik. La Giuditta is een

onbekende partituur van Scarlatti

die het Bijbelse verhaal van Judith

vertelt. Als jonge weduwe trekt zij

tijdens de belegering van Betulia de

stad uit naar belegeraar Holofernus.

Ze verleidt hem en onthoofdt hem en

redt zo de stad van de ondergang.

La Giuditta

> Stichting Jong Symfonisch TalentHet gigantische meesterwerk van

Schönberg, een keerpunt in de

muziekgeschiedenis, wordt onder

leiding van dirigent Reinbert de

Leeuw uitgevoerd dankzij een

samenwerking tussen het Koninklijk

Conservatorium, Codarts en

De Doelen. Met een orkest van meer

dan 150 musici, drie mannenkoren,

een achtstemmig gemengd koor, vijf

solisten en een spreekstem is dit een

werk dat qua omvang zijn gelijke

niet kent.

Gurrelieder

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (24)

23

maart t/m april in rotterdam,

den haag en zwolle

La Giuditta

> Centraal Bureau voor GenealogieVoorouders van Verre is een reeks van

zeven genealogische handleidingen

voor onderzoekers met voorouders

uit niet-westerse landen. Het gaat om

mensen die behoren tot de grote

naoorlogse groepen migranten:

Indische Nederlanders, Molukkers,

Marokkanen, Turken, Surinamers,

Antillianen en Chinezen.

Voorouders van Verre

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (25)

24

maart|december in leiden.

amsterdam, almere, zaandam,

alkmaar, hoofddorp, en

houten

maart|april in hulst,

terneuzen en sluis

> Stichting JAMDit evenement bestaat uit elf

voorrondes, gevolgd door twee

halve finales en uiteindelijk een

grande finale op 4 december in

een uitverkochte Amsterdamse

Stadsschouwburg. Enthousiaste en

gedreven 55-plussers krijgen hier

een podium.

Ouderen Songfestival 2011

César Franck project> Koorstichting Cantorij der BasiliekDe Cantorij der Basiliek uit het

Zeeuwse Hulst realiseert concerten

op hoog niveau. Naast werk van

Faure, Haydn en Duruflé wordt van

César Franck ‘Les sept paroles du

Christ sur la croix’ uitgevoerd.

Dit werk voor vocale solisten, koor

en orkest uit 1859, dat pas in 1954 is

herontdekt, wordt uitgevoerd in de

Passietijd waarvoor het ook is

geschreven. Er wordt samengewerkt

met het Zeeuwse kamerorkest TY.

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (26)

25

maart|april in nijmegen

en on tour door heel nederland

Ouderen Songfestival 2011

> Internationaal Short Film Festival NijmegenDe derde editie van Go Short.

Het enige korte filmfestival van

Nederland met meer dan twee-

honderd internationale films uit

heel Europa: fictie, animatie,

documentaire en experimenteel.

Go Short> Koorstichting Cantorij der BasiliekDe Cantorij der Basiliek uit het

Zeeuwse Hulst realiseert concerten

op hoog niveau. Naast werk van

Faure, Haydn en Duruflé wordt van

César Franck ‘Les sept paroles du

Christ sur la croix’ uitgevoerd.

Dit werk voor vocale solisten, koor

en orkest uit 1859, dat pas in 1954 is

herontdekt, wordt uitgevoerd in de

Passietijd waarvoor het ook is

geschreven. Er wordt samengewerkt

met het Zeeuwse kamerorkest TY.

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (27)

26 april in sneek,

groningen, leiden,

maastricht, nijmegen, utrecht

en amsterdam

> Nederlands Studenten KamerorkestEen concerttournee uitgevoerd door

studenten-amateurmusici met een

zeer hoog uitvoeringsniveau in de

kamermuziekbezetting. Met werk

van grootheden als Bruckner, Mahler

en Van Beethoven, maar ook van de

jonge componist Lucas Wiegerink.

NESKO 2011

april in almere,

amsterdam en haarlem

Festival 2 Turven Hoog

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (28)

27

> Stichting 2+ ProductiesHet enige festival speciaal voor

kinderen jonger dan 6 jaar. Met de

beste (inter)nationale voorstellingen,

met theater- en kunstprofessionals

die werken met jonge kinderen.

Festival 2 Turven Hoog

april| juni in amsterdam,

groningen, brabant en flevoland

> Stichting StraatkunstprijsOm draagvlak voor kunst in de

openbare ruimte en participatie van

een breed publiek te stimuleren is de

Straatkunstprijs bedacht.

Een publieksverkiezing van het

mooiste, beste of spannendste

kunstwerk spoort het publiek aan

om een actieve rol te vervullen bij

kunst in de openbare ruimte.

De Straatkunstprijs

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (29)

28

november 2010 in

heerenveen en mei 2011 in

bolsward

april| september in

alkmaar

> Kamerkoor Con Amore MusicaDe Friese componist Jan de Jong

componeert dit Frysk Requiem

‘Wylst de wrâld fan wille skattert’

op de tekst van de bekende Friese

dichter Eppie Dam. Koor en dirigent

horen tot de top in de Friese

amateurkunst. Het is de eerste keer

dat een requiem in het Fries wordt

opgevoerd.

Frysk Requiem

> Stedelijk Museum AlkmaarEen overzichtstentoonstelling van de

gerestaureerde collectie van 50

portretten uit de periode 1500-1900

van de stichting Van Foreest en

Van Egmond van de Nijenburgh, die

hiertoe samenwerkt met de Stichting

Hendrick de Keyser en de gemeenten

Alkmaar en Heiloo.

Prachtig portret

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (30)

29

mei in almere

> Kunstencentrum de KunstlinieVan de 32 deelnemende koren komen

er 26 uit de provincie Flevoland en

hebben er 12 meegedaan aan de

voorronde van het Nederlands

Koorfestival. Veel optredens, een

internationaal gastoptreden,

workshops en een special pro-

gramma voor jongeren rond R&B

muziek.

Flevolands Korenfestival

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (31)

30

Latin American Film Festival 2011

> Stichting de WintertuinRAMSJ staat stil bij het verdwijnen

van het gedrukte boek als exclusief

medium voor de literatuur. Beeldend

kunstenaars transformeren papieren

boeken tot monumenten voor het

boek, waarna deze worden

geëxposeerd in musea voor

beeldende kunst. De vorm van het

papieren boek wordt gevierd: het

boek is dood, leve het boek!

van de

tekst

Terwijl de boekvorm de dominante positie als informa-tiedrager afstaat aan andere media, wordt zij steeds meer tot object van creatieve innovatie, en dit waar-borgt het voortbestaan van papieren romans. Zolang de literaire roman zich blijft ontwikkelen en vernieu-wen, en andere culturele vormen in zich opneemt, zijn onze klaagzangen en rouwmissen voorbarig: de ver-meende dreiging van ervaringsverarming wordt juist een katalysator van vernieuwing, binnen de grenzen van de papieren romanvorm waar we met z’n allen zo van houden. Juist in tijden van ‘verlies’ en angst voor verandering van leefwereld, in tijden van repressie en tegenstand, ontplooit een kunstvorm zich op nieuwe en verrassende wijzen.

dig

i ta

lise

rin

g

Waarom gaat de overgang

van papier op pixels ons

zo aan het hart?

en het

aura

Men

bew

eert

wel

dat

het

pro

ces

van

‘ont

-lic

ham

ing

’ van

info

rmat

ie, i

ngez

et d

oor

de

com

pute

rtec

hnol

ogie

, bet

eken

t dat

het

ein

de

van

het

aur

a va

n d

e te

kst z

ich

aan

kond

igt.

Wal

ter

Ben

jam

in in

trod

ucee

rde

dit c

once

pt

ooit

als

een

uni

eke,

fys

ieke

aan

wez

ig-

heid

, die

het

kun

stw

erk

en d

e be

scho

uwer

ve

rbin

dt in

tijd

en

rui

mte

. D

e au

rati

sche

er

vari

ng v

an e

en p

apie

ren

rom

an h

uist

dus

in

de

man

ier

waa

rop

we

er a

ls le

zers

mee

in

rela

tie

kunn

en tr

eden

. Het

boe

k is

gem

aakt

om

aan

ger

aakt

, vas

tgeh

oude

n, d

oorg

ebla

-de

rd t

e w

orde

n. D

e lic

ham

en v

an le

zers

en

de

ruim

te w

aari

n h

et b

oek

zich

bev

indt

la

ten

hun

spo

ren

ach

ter.

Zo

hee

ft e

lk b

oek

zijn

uni

eke

ges

chie

deni

s in

de

vorm

van

ez

elso

ren,

ver

kleu

ring

en, s

lijta

gep

lekk

en,

koffi

ekri

ngen

en

sno

tjes

.

In h

et t

ijdpe

rk v

an t

echn

olog

isch

e re

pro

-du

ctie

wee

s B

enja

min

al o

p d

e de

gen

erat

ie

van

erv

arin

g; d

ie w

as v

olg

ens

hem

onh

er-

roep

elijk

van

af h

et m

omen

t dat

de

nieu

we

tech

niek

van

foto

grafi

e zi

ch a

andi

ende

om

de

sch

ilder

kuns

t te

‘ver

vang

en’.

wor

dt g

evre

esd

voo

r ee

rder

gen

oem

de

stan

daar

dise

ring

, oft

ewel

de

grot

e bo

ze

com

pute

rtec

hnol

ogie

die

de

erva

ring

van

de

gep

rint

e pa

gin

a dr

eig

t uit

te

holle

n.

De

angs

t voo

r E

rfah

rung

sarm

ut s

teek

t de

kop

op

bij

elke

fund

amen

tele

ver

ande

ring

va

n o

nze

leef

wer

eld.

Maa

r w

at h

ierb

ij g

e-m

aksh

alve

ver

get

en w

ordt

, is

dat w

e ju

ist e

n

alle

en d

oor

derg

elijk

e pr

oces

sen

van

‘dis

in-

tegr

atie

’ en

tran

sfor

mat

ie h

et a

ura

kunn

en

reg

istr

eren

. Van

het

aur

a va

n h

et s

child

erij

wer

d p

as g

espr

oken

op

het

mom

ent d

at

het b

edre

igd

wer

d d

oor

mec

hani

sche

re

prod

ucti

e in

de

vorm

van

de

foto

grafi

e.

Op

ver

gel

ijkba

re w

ijze

pres

ente

ert h

et b

oek

zich

zelf

als

een

aur

atis

ch o

bjec

t op

het

m

omen

t dat

het

ond

erw

orpe

n w

ordt

aan

di

git

alis

erin

g. H

et v

erla

ngen

naa

r ta

stzi

n

en m

ater

ialit

eit,

ing

egev

en d

oor

nieu

we

tech

nolo

gie

ën d

ie h

et o

ns m

ogel

ijk m

aken

he

t zon

der

deze

zak

en t

e st

elle

n, g

even

het

bo

ek e

en a

urat

isch

e di

men

sie.

Dat

aur

a is

na

mel

ijk o

nlos

mak

elijk

ver

bond

en m

et h

et

gev

oel v

an v

erlie

s da

t era

an v

oora

fgaa

t,

1 Benjamin, Walter. „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Repro-duzierbarkeit“, Ge-sammelte Schriften Vol. 1. 2 (Feat. The-odor Adorno und Gershom Scholem). Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974. 474.

in in een dialectiek met nieuwere media. Dus het aura gaat niet verloren: verlies produceert het aura. Het huidige medialandschap vaagt de auratische leeservaring van papieren literatuur niet weg: integendeel, het produceert die ervaring. Deze ontwikkelin-gen worden opgepikt door een groeiend aantal contemporaine schrijvers die helemaal losgaan met de vorm van de roman: Mark Z. Danielewksi, Steve Erickson, David Mamet, Steven Hall, Jonathan Saffran Foer, Christopher Young en Aleksandar Hemon, om er een paar te noemen. Zij experimenteren naar hartenlust met typografie, materialiteit en visueel design, en zijn niet bang om elementen uit andere media te incorporeren in hun werk. Ze rekken de grenzen van het lineaire stramien van geprinte tekst op tot in het extreme, en betrekken het lichaam van de lezer, diens handen en ogen, actief in het leesproces. Ze laten ons lezen in meerdere richtingen, het boek ondersteboven en achterstevoren draaien, gebruiken illustraties en flip-book technieken. Boekvorm, kaft, pagina en typografie worden zo tot onlosmakelijke en dynamische onderdelen van de inhoud van de roman. Er ontstaat een breder literatuurbegrip, er komen andere manieren van lezen tot stand.

ve

rlie

s p

rod

uc

ee

rt

h

et

au

ra.

Van

daag

de

dag

het komt aan de oppervlakte

RAMSJ

mei tot september in

arnhem, nijmegen en oss

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (32)

31

mei in utrecht en on tour door heel

nederland

> Stichting Latin American Film FestivalHet enige festival in Nederland dat

zich speciaal richt op films uit en

over Latijns-Amerika. Met bijna 70

filmvertoningen, schoolvoor-

stellingen en openluchtvoor-

stellingen, discussieprogramma’s

en workshops.

Latin American Film Festival 2011

mei in heelsum

en nijmegen

> Vereniging Kamerkoor Sotto VoceTwee kleine kamerkoren, Sotto Voce

uit Nijmegen en het Liefdesliederen-

koor uit Oosterbeek bundelen hun

krachten om dit grote oratorium van

Händel uit te voeren. Jonge

talentvolle vocalisten en een orkest

dat op authentieke instrumenten

speelt.

1

Samson G.F. Handel

Dirigent Marc Buijs

Liefdesliederenkoor Oosterbeek

Kamerkoor Sotto Voce Nijmegen

21 mei 2011, 19:30 - St. Josephkerk, Heelsum

22 mei 2011, 14:30 - Antonius van Paduakerk, Nijmegen

Oratorium Samson

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (33)

32

mei 2011 tot mei 2012 in kampen,

zwartewaterland en zwolle

IJsseldelta landschappen

Publicatie Orgelmakers Loret en hun orgelsmei

brabant

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (34)

33

mei en juni in

houten, zeist, leusden, baarn,

amersfoort, nieuwegein,

bunnik en utrecht

> Stichting evenementen/festivalsDe grootste bandwedstrijd van de

provincie Utrecht wordt voor de

vijfde keer georganiseerd. Na een

regionale competitie strijden vier

bands in het Utrechtse Tivoli om de

prijs. Winnaar is Rachèl Louise die

door een bandcoach begeleid gaat

worden bij haar verdere carrière.

De Utrecht Popprijs 2011

> Stichting Kunst & Cultuur OverijsselIn de IJsseldelta worden in de

buitenlucht foto’s van de IJsseldelta

van Jan Koster op billboards

geëxposeerd. Foto’s en omgeving

gaan een directe relatie met elkaar

aan, waardoor de toeschouwer – te

voet of op de fiets – dit bijzondere

landschap op een speciale manier

ervaart.

IJsseldelta landschappen

> Vereniging Brabantse OrgelfederatiePublicatie over leven en werk van de

Belgische orgelmakers Francois-

Bernard Loret en Camille Loret en

met name van de door hen in

Nederland geplaatste orgels waarvan

nog slechts 20 exemplaren bewaard

zijn.

Publicatie Orgelmakers Loret en hun orgels

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (35)

34

juni|juli in de rijp

> Stichting Kunst op KamersDe Stichting Kunst op Kamers komt

met HET VERVOLG, een vervolg op

tien jaar ervaring met 100 kunste-

naars in vijf kunstprojecten. Een en

ander vindt plaats in en rondom fort

Spijkerboer in De Beemster en in het

historische centrum van De Rijp

waar werk van kunstenaars in acht

woonhuizen te zien is.

HET VERVOLG

Chemistry | creating new Worlds

juni in enschede

> Stichting Twents Gitaar FestivalEen klassiek en akoestisch

gitaarfestival met een (inter)

nationaal karakter. Vele concerten

en masterclasses en workshops voor

zowel conservatoriumstudenten als

muziekschoolleerlingen en amateur-

musici. Jong talent wordt extra

gestimuleerd met een eigen

concours.

Twents Gitaar festival 2011

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (36)

35

HET VERVOLG

juni kijkduin

> Biënnale KijkduinTwintig kunstenaars uit acht

verschillende landen doen mee aan

de zesde Biënnale van Kijkduin.

Met installaties van glas en licht

geven zij hun interpretatie van de

rol die chemie speelt in een leefbare

maatschappij. Hare Majesteit de

Koningin opent deze expositie.

Chemistry | creating new Worlds

> Gelders GenootschapTwee publicaties over buiten-

plaatsen: de Atlas Gelders Arcadië

en het boek Kansen voor Gelders

Arcadië. Een toekomstgericht

cultuurhistorisch project met steun

van de gemeenten Arnhem,

Renkum, Rheden, Rozendaal en

Wageningen, landgoedeigenaren

en experts op lokaal en regionaal

niveau.

Nieuw Gelders Arcadiëgelderland

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (37)

36

juni in kaag en braassem

juni in heesch

en oktober in baarlo

> Stichting Nationaal Jeugd Fanfare OrkestIn samenwerking met plaatselijke

muziekverenigingen geeft het

Nationaal Jeugd Fanfare Orkest twee

concerten. Uiteenlopend repertoire,

van Leonard Bernstein tot de

hedendaagse componist Kevin

Houben. Fanfaremuziek op het

hoogste niveau.

Fanfare Promotie Concerten

> Stichting Tik van de MolenEen vijfdaags multidisciplinair

kunstfestival bij de molens van Kaag

en Braassem. Een spannende

combinatie van cultuurhistorie,

landschap en hedendaagse kunst

door jonge kunstenaars en

toonaangevende Nederlandse

kunstopleidingen.

Festival Tik van de Molen

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (38)

37

juni op

terschelling

Fanfare Promotie ConcertenAtelier Oerol: Berg & Bos

Festival Tik van de Molen

> Stichting Terschellings Oerol FestivalBinnen Atelier Oerol krijgen nieuwe

talenten de mogelijkheid om

ervaring op te doen met locatie-

theater. Theatergroep Berg & Bos

mag in dit kader de productie

‘Het jaar van de schlager’ realiseren:

over toekomstverwachtingen en

idealen van een vriendengroep die

na jaren weer bij elkaar komt.

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (39)

38

juni|december op toernee door

drenthe

mei en juni in rotterdam,

den haag, utrecht en amsterdam

De Schattenberg

> Stichting En ActieKinderen tussen tien en twaalf jaar

maken onder begeleiding een korte

film die in een échte bioscoop in

première gaat. Tijdens de premières

worden films geselecteerd voor de

landelijke finale in Tuschinski in

Amsterdam.

Hollywood in de klas

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (40)

39

achttien voorrondes

door heel nederland en een finale in juni in

rotterdam

De grootste schrijfwedstrijd voor

15-24 jarigen in Nederland en

Vlaanderen die al voor de elfde keer

wordt gehouden. Bijna 1200

deelnemers. Winnaar is de 20-jarige

Marijn Sikken met haar verhaal over

rouwverwerking, getiteld: Olifanten.

Write Now!

> Stichting ’t ZwerkEen theatervoorstelling over de

geschiedenis van De Schattenberg

en de Molukse gemeenschap in

Drenthe. De Schattenberg in Kamp

Westerbork was de plek waar

Molukse KNIL-militairen en hun

gezinnen werden opgevangen en

gehuisvest. Hier leefden de

Molukkers 20 jaar in een eigen

besloten gemeenschap in een land

waar ze noodgedwongen naartoe

waren gestuurd en niet meer uit weg

konden.

De Schattenberg

Hollywood in de klas

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (41)

40 hele jaar in den

haag, rijswijk, vlissingen, heerlen en

achtkarspelen

> Stichting GetOudDe stichting Getoud stelt zich tot

doel bij te dragen aan een positievere

beeldvorming over ouderen en

ouderdom. In het project ‘Wat ik

later wilde worden’ worden

75-plussers aangekleed, opgemaakt

en gefotografeerd in het beroep dat

ze eigenlijk hadden willen

uitoefenen. Een expositie en een

boek en voor scholen is er een

speciaal lespakket en een maat-

schappelijke stage ontwikkeld.

Wat ik later wilde worden

juli in grootegast

> Stichting Robles RockEen muziekfestival in het park van

Grootegast waar jong talent uit

Noord-Nederland de kans krijgt om

zich te profileren en waar bands te

kans krijgen zich verder te

ontwikkelen en daarbij ook

worden begeleid.

Robles Rock

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (42)

41

Wat ik later wilde worden

juni|augustus in muiden, rotterdam,

arnhem, veenendaal,

de marne, hengelo, naarden en amsterdam

> Stichting Klassiek aan de…In acht steden spelen musici van het

Concertgebouworkest en het

Rotterdams Philharmonisch Orkest

samen met lokale musici en met

actieve participatie van school-

kinderen. Gratis toegankelijke

concerten op bijzondere locaties (aan

de Grift, aan de Sluis of op IJburg).

Klassiek aan de…

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (43)

42 juli en augustus in leiden,

amsterdam, utrecht en

haren

> Stichting Hortus KamermuziekfestivalIn vier verschillende horti in

Nederland geniet het publiek van

muziek van Franz Liszt, die twee-

honderd jaar geleden werd geboren.

Met een pianomarathon, liederen

vertolkt door mezzosopraan Elsbeth

Gerritsen en een solorecital van de

Russische pianist Vitaly Pisarenko,

winnaar van het Internationaal Liszt

Pianoconcours in 2008.

Hortusfestival 2011

juli en augustus in

kerkrade, heerlen en maastricht

> Orlando FestivalDe 30e editie van Nederlands

belangrijkste internationale kamer-

muziekfestival vindt zoals altijd

plaats op Rolduc. Met honderden

concerten en masterclasses. Stefan

Metz, oprichter, artistiek leider en

directeur neemt dit jaar afscheid.

Speciaal hiervoor komen zeven jonge

topstrijkkwartetten naar Rolduc,

allen prijswinnaars van

internationale concoursen.

Jeugdprojecten

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (44)

43

Hortusfestival 2011

Jeugdprojecten

juli|september in amsterdam

Boslab 3 X 30> Stichting Theater het Amsterdamse BosElke zomer brengt het BosTheater

een grootschalige, multidisciplinaire

theaterproductie uit die gedurende 9

weken in het openluchttheater in het

Amsterdamse bos wordt gespeeld.

Dit jaar Les Enfants du Paradis.

Jonge theatermakers krijgen

daarnaast een kans door in het

bestaande decor een voorstelling van

30 minuten te maken en hun visie op

theater te geven.

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (45)

44

augustus|december in amsterdam, den haag en rotterdam

> Stichting Turning PointVerover Onze Schatten is een erfgoed

educatieproject voor jongeren die via

hun school erfgoed in de buurt

ontdekken. Met de methode waarbij

ze zich dat via een zelfgemaakte

Veroverfilm ‘eigen maken’ staan

jongeren meer open voor hun directe

omgeving.

Verover Onze Schatten

Lustrumconcert 25 ZONnige zomers

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (46)

45

juli en augustus in gemert,

weert, silvolde, wageningen, diepenheim,

enschede, apeldoorn, zeist,

oisterwijk, gorinchem,

goes en breda

Verover Onze Schatten

> Stichting ZomerOrkest NederlandIn de zomer van 2011 gaat het

ZomerOrkest Nederland voor de 25e

keer op tournee. Jonge blaasmusici

spelen muziek van Tsjaikovski tot

Michael Jackson. Bij het slotconcert

wordt samengewerkt met

musicalster Sophie Veldhuizen.

Lustrumconcert 25 ZONnige zomers

augustus| september

> Stichting PeerGroup

In augustus en september 2011 is

Onland vertoond op een dijk in

De Onlanden bij Peizermade.

In 2012 volgt een zogenaamde

boerenschurentournee.

Onland is een locatietheater-

voorstelling met een documentaire

als uitgangspunt. Filmmakers

Dinanda Luttikhedde en Ellenoor

Bakker filmden een jaar lang de

werkzaamheden rondom de aanleg

van een waterbergingsgebied op de

grens van Drenthe en Groningen.

Daarnaast kijken we vier seizoenen

lang mee over de schouder van de

boer wiens melkveebedrijf grenst

aan dit gebied.

Onland

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (47)

46

het hele jaar door

Classic Express> Prinses Christina ConcoursDe rijdende concertzaal, een unicum

in de wereld, rijdt al sinds einde 2007

door Nederland. Met de concerten in

de Classic Express wil het Prinses

Christina Concours basisschool-

leerlingen enthousiast maken voor

klassieke muziek. Belangrijk daarbij

is dat een concert in de Classic

Express niet alleen komt.

De kinderen worden op een speelse

manier voorbereid op hun bezoek

aan de rijdende concertzaal.

Gedurende het hele programma

wordt samengewerkt met

basisscholen en muziekscholen.

> Stichting Internationaal Zomerfestival FlevolandHet thema van deze vierde editie van

dit festival dat barokmuziek als

uitgangspunt heeft luidt: Russian

Connections. Een verbinding van

Oost en West waarbij traditionele

volksmuziek (Zadorinka) en

Russische klassieken als Glinka,

Rachmaninov en Strawinsky

verbonden worden met Haydn,

Mozart en Telemann.

Travelling in Baroque: Russian Connections

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (48)

47

september in de

biesbosch

> Stichting Bijzondere Producties DordrechtDe vijfde editie van dit festival voor

eigentijds locatietheater in de

Hollandse Biesbosch. Dit jaar het

thema natuur met onder meer

Orpheus in de Biesbosch (van

Hollands Diep) op muziek van Gluck

en teksten van Ovidius, het stuk

Sweet Dreams (van Alexandra

Broeder) waarbij 70 bedden klaar

staan onder een inktwzarte hemel.

Festival BIES!

augstus in lelystad en dronten

Travelling in Baroque: Russian Connections

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (49)

48

september in utrechtse

heuvelrug

september|november in

emmen

> Stichting Land Art Contemporary DrentheDe Amerikaanse Land Art kunste-

naar Robert Smithson (1938 - 1973)

heeft in 1971 in Emmen het kunst

werk Broken Circle, Spiral Hill

gerealiseerd. Het is één van de slechts

drie bewaard gebleven land art

werken van Smithson en het enige

werk van hem in Europa. In verband

met het 40-jarig bestaan van dit

bijzondere werk wordt een

documentaire gemaakt over dit

werk.

40 jaar Broken Circle, Spiral Hill

> Stichting 100% HeuvelrugMet de Dance Battle 4 Peace gaan

1250 leerlingen uit groep 5 en 6 uit

zeven verschillende dorpskernen

binnen de gemeente Utrechtse

Heuvelrug met elkaar de dialoog aan

door middel van een Dance Battle.

Eerst gaan ze een dansvoorstelling

zien en vervolgens volgen de

kinderen op school een workshop

waarbij wordt samengewerkt met

professionele dansers uit de regio.

Dance Battle 4 Peace

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (50)

49

september 2011|januari

2012

> Stichting Stedelijk Museum SchiedamNul = 0 is het eerste uitgebreide

museale overzicht sinds 1965 met

werk van leden van de Nul-groep en

internationale geestverwanten in

Nederland. Werk van Armando,

Jan Henderikse, Henk Peeters,

Jan Schoonhoven en herman de vries

is opgesteld in relatie tot dat van

kunstenaars van de Duitse Zero,

het Franse Nouveau Réalisme, de

Italiaanse Azimuth en de Japanse

Gutai-groep.

Tentoonstelling nul = 0

40 jaar Broken Circle, Spiral Hill

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (51)

50

september 2011|februari

2012 in utrecht, den bosch, alkmaar en

tilburg

> Stichting Wervelwind EnsembleSMAK!, een muziekvoorstelling voor

kinderen vanaf 8 jaar, vertelt het

verhaal van de onvermijdelijke en

hilarische reeks van gebeurtenissen

op een kruispunt. Een verhaal over

onverwachte ontmoetingen en over

de verschillende kanten van de

waarheid.

SMAK!

hele jaar door in

nederland

Over de vloer: jong talent in het erfgoed

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (52)

51

september|november in

den haag

> GeNeCo in de Residentie Met een serie concerten in de Haagse

Kloosterkerk vestigt het

Genootschap van Nederlandse

Componisten de aandacht op het feit

dat de vereniging 100 jaar bestaat.

Het publiek kan kennis maken met

muziek van Nederlandse compo-

nisten uit heden en verleden zoals,

De Lange, Kes, Van Bree, Pijper,

Andriessen en Van Gilse.

Stichtig GeNeCO

> Stichting Erfgoed NederlandSinds 2011 moeten alle leerlingen

in het voortgezet onderwijs een

maatschappelijke stage lopen.

Erfgoed Nederland wil de

erfgoedsector stimuleren om

maatschappelijke stageplekken aan

te bieden zodat de belangstelling

voor erfgoed onder jongeren wordt

gestimuleerd. Een toegankelijke

database biedt een overzicht van

maatschappelijke stages binnen deze

sector.

Over de vloer: jong talent in het erfgoed

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (53)

52

oktober op schiermonnikoog

> Stichting Internationaal Kamermuziekfestival SchiermonnikoogDe 10e editie van dit zesdaagse

kamermuziekfestival combineert

kamermuziek van hoog niveau met

de unieke natuur van het eiland

Schiermonnikoog. Naast concerten

zijn er natuurexcursies, muziek-

documentaires en masterclassses.

Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

oktober 2011|mei 2012

tournee langs bijna 40 plaatsen

> Stichting FeE CreatiesEen muziektheatervoorstelling

annex familiemusical, gebaseerd op

het nieuwe boek van Jacques Vriens.

Het gaat in De Bende van de

Korenwolf, het geheim van de

zoenende gasten, om een

humoristische voorstelling die

vragen opwerpt over wie we zijn,

waar we thuishoren en waar we voor

durven staan in ons leven.

De Bende van de Korenwolf

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (54)

53

> Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in NederlandHet Handboek Behoud en Beheer

(kortweg Handboek genoemd) wordt

opgezet als een losbladig systeem,

een naslagwerk, waarbij telkens een

hoofdstuk wordt uitgegeven over een

specifiek onderdeel van kerkbeheer.

Handboek Behoud en Beheer

Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (55)

54

oktober| december

in lelystad en almere

> Stichting ZINspelersEen familievoorstelling die het

verhaal vertelt van opstandige

sprookjesboekkinderen die steeds

opnieuw het bos in worden gestuurd

en daar dan nare avonturen beleven.

Uiteidelijk zoeken ze hun eigen

avontuur en het Magische Klavertje 4.

Hans & Grietje, Roodkapje & Klein Duimpje & het Magische Klavertje 4

vanaf oktober rond

de a50

> Stichting Kunst aan de A50De realisate van de Nieuwe

Arcadische Route (één van de vier

deelprojecten van het kunstproject

Kunst aan de A50) moet in de regio

Noordoost Brabant (het achterland

van de A50) een fijnmazig netwerk

van historische paden en lanen

verbinden met het snelwegland-

schap. Door middel van kunst-

objecten en een GPS-systeem wordt

de rijke cultuurhistorie van deze

streek fysiek en informatief

ontsloten.

De Nieuwe Arcadische Route

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (56)

55

Hans & Grietje, Roodkapje & Klein Duimpje & het Magische Klavertje 4

oktober| november

in deventer, amsterdam,

valthermond, austerlitz, hilversum,

ameland en alkmaar

Radiohunter> Zapp4Een concerttournee van Zapp4,

een band in de bezetting van en

strijkkwartet, die uitsluitend eigen

composities speelt waarin groove

gecombineerd wordt met

gepassioneerde improvisaties.

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (57)

56

door heel nederland

Landelijk film- en debatprogramma

oktober 2011|maart 2012 in vlagwedde,

bellingwolde en stadskanaal

> Stichting DatareEen interdisciplinair kunstproject

met verschillende kunstenaars uit de

regio. Gebaseerd op de Winterreise,

een liederencyclus van Schubert

wordt een eigentijdse beleving

gemaakt met aandacht voor zang,

drama en beeldende kunst.

Winterreise

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (58)

57

oktober| november in amsterdam

Landelijk film- en debatprogramma> Movies that MatterIn twaalf steden, van Groningen tot

Maastricht en van Zwolle tot Delft.

In de filmtheaters is een bijzondere

speelfilm of documentaire te zien die

een gezicht geeft aan mensenrechten

en onze blik op de wereld verruimt.

Per stad is er een afwisselend

verdiepingsprogramma met

inleidingen en debatten met film-

makers, politici en mensenrechten-

activisten.

Grenspost Zinnewald> Vereniging Orkest de EreprijsEen opera over drie arme vrouwen uit

Oost-Europa die meedoen aan een

quiz waarin ze een verblijfsver-

gunning kunnen krijgen. Grenspost

Zinnewald toont een wrange

maatschappij waarbij de kansarmen

in de strijd voor (en de hoop op) een

beter leven mogen optreden in de

glamourwereld van het rijke westen.

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (59)

58

Koren Festival Eindhoven 2011

november 2011|april 2012

in gouda

> MuseumGoudaDe Goudse Glazen in de Sint-Janskerk

in Gouda zijn wereldberoemd.

Uitzonderlijk is dat de zestiende-

eeuwse ontwerptekeningen van de

beroemde glasschilder Dirck Crabeth

(ca. 1510-1572) bewaard zijn gebleven

en nu zijn gerestaureerd.

Deze tekeningen op ware grootte

(van 5 tot 22 meter hoog) zijn nu te

bewonderen.

Schetsen van Schoonheid

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (60)

59

5 en 6 november in

eindhoven

> Stichting Koren Festival EindhovenEen festival dat zich richt op de

bijzondere combinatie koormuziek

en lichtkunst. Voor de opening is een

speciale opdrachtcompositie muziek

en lichtkunst gemaakt. Er wordt

samengewerkt met het jaarlijkse

lichtkunstfestival GLOW in

Eindhoven.

Koren Festival Eindhoven 2011

oktober|november

in amsterdam, utrecht en groningen

> Stichting Rocket CinemaEen tweejaarlijks film- en

muziekfestival waarbij nieuwe

soundtracks live worden opgevoerd

bij klassieke films ( Fantastic Voyage,

King Kong en Robbery) op

bijzondere locaties zoals het Artis

Planetarium, het Utrechtse

Spoorwegmuseum en de

Puddingfabriek in Groningen.

Rocket Cinema Festival

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (61)

60

november 2011|januari

2012 in leiden, den haag,

utrecht, kaag en braassem,

enschede, groningen en

arnhem

> Stichting De VeenfabriekEen muziektheatervoorstelling

opgevoerd op locatie in

gemeenteraadszalen. Een stuk over

de ongerustheid, de onvrede en de

gevoelde noodzaak voor radicale

verandering die velen in Nederland

bezig houdt. De raadzaal is de

geschikte plek omdat de politiek een

belangrijke rol speelt in het

kanaliseren of aanjagen van deze

gevoelens.

BANG

> Projectkoor Venite CantemusVenite Cantemus voert de gehele

Messiah, het kerstoratorium van

Händel, uit in de oorspronkelijke

bezetting met musici en solisten die

spelen op authentieke barok-

instrumenten.

The Messiah

december in groningen

en bedum

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (62)

61

november 2011|mei 2012

in amsterdam

> Stichting Nederlands Uitvaartmuseum In Afterlife, kunst over de eindbe-

stemming werpen internationale

kunstenaars een blik over de grenzen

van het kenbare. Een tentoonstelling

met optimistische, spirituele en soms

melancholische werken zijn te zien in

het Nederlands Uitvaart Museum

Tot Zover en op de begraafplaats

De Nieuwe Ooster.

Afterlife

december in den haag,

utrecht en rotterdam

Frank Martin & Francis Poulenc> Stichting Haags Vocaal EnsembleUtvoering van de mis voor dubbel-

koor van de Zwitserse componist

Frank Martin en enkele composities

van Francis Poulenc. Het Haags

Vocaal Ensemble werkt hierbij samen

met leerlingen van de School voor

Jong Talent van het Koninklijk

Conservatorium uit Den Haag.

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (63)

62

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (64)

62

Bijzonder project A falling horizon

63

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (65)

Bijzonder project A falling horizon

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (66)

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (67)

Bijzonder project A falling horizon

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (68)

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (69)

Bijzonder project A falling horizon

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (70)

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (71)

Bijzonder project A falling horizon

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (72)

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (73)

Bijzonder project A falling horizon

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (74)

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (75)

Bijzonder project A falling horizon

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (76)

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (77)

Bijzonder project A falling horizon

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (78)

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (79)

Bijzonder project A falling horizon

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (80)

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (81)

Fotografie

Cultuurfondslezing

Maartje Meijs

BNG Nieuwe Literatuur Prijs

Henriëtte Hogen Esch

BNG Workspace Projectprijs

Christian van der Kooy

Mirandolina

Jurjen Stekelenburg

Gurrelieder

Iris van den Broek

Festival 2 turven hoog

M.G. Giulla

Prachtig portret

Mike Bink

IJsseldelta landschappen

Jan Koster

Atelier Oerol: Berg & Bos

René den Engelsman

Orlando Festival

Pascal Moors

Festival BIES!

Tom Croes

40 jaar Broken Circle, Spiral Hill

Benito Strangio

Over de vloer: jong talent in het erfgoed

Wypke Jannette Walen

Grenspost Zinnewald

Deen van Meer

BANG

Bowie Verschuuren

Afterlife

Teo Krijgsman

colofon

Tekst

Mat Meijs

Vormgeving

Bertine Colsen, Den Haag

Druk

Ando bv, Den Haag

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (82)

de sophiapolder: een afscheid in vijf aktes door tracy metz 1 De laatste boerin ‘Wacht even,’ zegt Hannie als ze de deur open doet, ‘de ganzen.’ Ze schiet langs me heen en drijft met haar armen wijd de ganzen, ondanks hun zachtsnaterend protest, terug achter het hek. ‘Als ze op de dijk lopen, worden ze misschien aangereden.’ Het opzichtershuis waar Hannie de Vos en haar drie kinderen nu nog wonen, staat aan de dijk, bijna onzichtbaar verscholen achter hoge coniferen. Het voortuintje is een soort boerenerf in het klein, met de eerste sneeuwklokjes van het jaar, een verdwaald houtfornuis, een tuinstoel, een betonnen beeldje van een vrouw met een kind aan de borst en hokken van de cavia’s die de kinderen een tijd lang hebben gefokt. ‘Op een gegeven moment hadden we er 75,’ zegt Daniël (14) niet zonder trots. Aan de deur hangen twee naambordjes: van der werff, de ex-man van Hannie, en p. van vliet, opzichter sophiapolder. ‘Hij woonde vóór ons in dit huis,’ vertelt Hannie. ‘Ik heb het naambordje laten zitten en tegen zijn zoon gezegd dat hij het gerust kan komen halen.’

In deze omgeving verwacht je eigenlijk geen woonhuis. De Veersedijk is in feite één lang bedrijventerrein, met bedrijfsnamen die op het zware werk duiden dat hier in Hendrik-Ido-Ambacht wordt verzet: De Strong Accu, BioSoil Bodemsanering, Amco Compressoren. Het huis staat ingeklemd tussen een scheepssloperij aan de ene en een fabriek van scheepsketels en -pompen aan de andere kant. Achter de ketelfabriek ligt een binnenvaartschip afgemeerd in afwachting van betere tijden. De naam ervan doet onder deze omstandigheden wrang aan: time is money. Rijdend over de dijk heb je geen idee dat er achter die muur van bedrijvigheid een eiland ligt: de Sophiapolder, een lensvormig stuk land van zo’n tachtig hectare, ingebed tussen rivier de Noord en zijarm de Rietbaan. Schippers weten dat ze op de Rietbaan behoedzaam hun weg moeten zoeken: behalve vaarroute is dit ook een scheepskerkhof waar de wrakken worden geparkeerd, totdat de oudijzerprijs weer omhoog gaat. Als ze er lang genoeg liggen, vangen ze zoveel zand dat er bomen uit groeien.

Na zo’n vijf eeuwen beleeft het eiland zijn laatste dagen als landbouwpolder: hier komt nieuwe natuur, Deltanatuur geheten, en dan in het bijzonder een zoetwatergetijdenmoeras. Aan de kant van de Rietbaan wordt de dijk op twee plaatsen doorgestoken, en de rivier – die nog altijd een getij kent van tachtig centimeter – zal twee keer per dag over het eiland heen spoelen. Wat is dat, Deltanatuur? ‘Het is een project van tien jaar waarin Rijkswaterstaat, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en de waterschappen samenwerken met maatschappelijke organisaties als natuurbeschermers en de land- en tuinbouw om natuur, recreatie en waterveiligheid bij elkaar te brengen,’ verklaart Jan van Dijk van het Zuid-Hollands Landschap, de toekomstige beheerder van de Sophiapolder. ‘Het doel was om tussen 2000 en 2010, 2400 hectare natte natuur te realiseren in de mondingen van de Rijn

Bijzonder project A falling horizon

1

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (83)

Bijzonder project A falling horizonen de Maas, tussen de Biesbosch en de Noordzee.’ Dat is voor een deel gelukt. Maar met het aantreden van het kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV zijn de prioriteiten verschoven. De hoogtijdagen van de nieuwe natuur, die in 1990 begonnen, zijn na twee decennia voorlopig voorbij. Als het aan hem ligt, wordt er niet meer ontpolderd, heeft staatssecretaris Bleker verordonneerd. Wat de Sophiapolder betreft was het dus na al die jaren van onzekerheid een dubbeltje op z’n kant, maar de transformatie is toch ingezet. Dat kon omdat de gronden op ‘minnelijke wijze’ waren verworven – dat wil zeggen dat de pachters zijn uitgekocht en niet onteigend – en omdat de natte natuur een bijdrage zal leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit. In een zoetwatergetijdenmoeras is geen plaats voor een boerderij. En de grutto zal in het moeras kunnen foerageren, maar geen nesten meer bouwen. Ooit is bij de inpoldering juist het omgekeerde gebeurd: toen moest de natuur plaatsmaken voor landbouwgrasland.

2 De overkant Hond Floor gaat er de laatste tijd steeds met de rubberlaarzen vandoor. Vermoedelijk verbergt ze die ergens op het erf, maar niemand weet waar. Na verloop van tijd komen ze weer tevoorschijn, weliswaar kapot. Dus als we naar het eiland gaan – nu het afgraven is begonnen is het er één grote modderzooi – moet ik een paar laarzen nemen dat stuk is. Ik steek mijn voeten eerst in een stel grote, kleurige plastic tassen van de supermarkt; de hengsels wapperen vrolijk in de wind boven het rubber uit. Alsof je me eraan zou kunnen optillen. Langs Hannie’s huis loopt een strook asfalt die net zo goed voor oprijlaan als scheepshelling door kan gaan. Onderaan ligt een flinke veerpont, zeker drie maten te groot voor dit watertje, maar wel zo handig als je een kudde schapen of een stel paarden of, zoals de laatste tijd, vrachtwagens en graafmachines moet overzetten. Als er niks te vervoeren valt, gaat Hannie net zo lief met de roeiboot naar het eiland, de hond voorop met de snuit in de wind. In de zomer zwommen ze soms gewoon over.

In de vele krantenartikelen die over de transformatie van de Sophiapolder geschreven zijn, is Hannie vaak zo afgebeeld: stoere vrouw, laatste der Mohikanen, iemand uit een andere wereld. Nu vaart ze nog steeds heen en weer, maar is het de aannemer die haar betaalt om de mensen en het materieel over te zetten waarmee ha ar eiland voor haar gevoel verloren gaat. Soms heeft Hannie het over ‘het eiland’, soms over ‘de polder’, maar het vaakst spreekt ze over ‘de overkant’. Dat heeft iets intiems. Zo is het ook: dit was sinds 14 november 1986 haar achtertuin. Daarvóór, vertelt ze, woonde ze in een caravan op het erf van haar ouders. ‘Ik was blij als het hard regende ’s zomers, dan kon ik buiten douchen.’ Daarna ging ze een onbewoonbaar verklaard huis opknappen, waar ze alleen wilde gaan wonen – zonder water of elektra of telefoon. ‘Je was altijd al een beetje een zwerver,’ zegt oudste dochter Anne (22) met een half oog naar haar moeder kijkend. Maar ja, toen ging opzichter Paul van Vliet weg en kon Hannie in dit huis met z’n dubbel glas en centrale verwarming. Ook voor een autonome geest was dat toch wel zo prettig. ‘Maar ik gebruik veel liever de houtkachel.’ Opzichter Van Vliet was de enige die echt in de Sophiapolder boerde; anderen, zoals Hannie’s vader, Adrie de Vos, hadden er hun pinken staan in de warme maanden van

2

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (84)

het jaar. Het eiland was toen deels eigendom van Fortis/Amev, deels van Domeinen, zeg maar het grondbedrijf van het Rijk. ‘De eigenaren wilden van al die verschillende pachters af en toen is mijn vader als enige overgebleven,’ zegt Hannie. ‘Maar uiteindelijk was het voor hem niet rendabel.” Vader en dochter hielden samen een paar honderd schapen en wat vleeskoeien en een tijd lang scharrelden er ruim driehonderd varkens rond. Hannie had ook een paardenstalling en een rijbak. ‘Het eiland was voor mij een speeltuin,’ zegt Daniël. ‘We bouwden hutten van pakken stro, als een soort legoblokken. Ook waren er van die ronde, verpakte balen; daar kon je gangen mee bouwen.’ Oorlogje speelde hij ook, buiten of in de grote stal. ‘Maar nu is het zo kaal, het is moeilijk je te verstoppen.’ Met vrienden van school roeide Daniël naar de overkant en verstopte hij zich in een inham in het riet. ‘Je kon op de wal zitten en dan had je uitzicht naar beide kanten.’ Af en toe verschenen er ineens vreemden op het eiland. ‘Dan roeide mijn moeder naar de overkant en stuurde ze weg.’ Ze had twee nachtmerries, zegt Hannie: dat de pont zou zinken, en dat de schapen in de polder door het water zouden worden verrast. Dat laatste is bijna gebeurd. ‘Bij hoog water stromen eerst de sloten vol en daardoor worden de beesten ingesloten; ze hebben het niet in de gaten en raken dan gedesoriënteerd, want durven niet door het water. Sinds ik hier zit, is de polder drie keer ondergelopen. We hebben wel eens tot onze knieën door het water gewaad om de schapen naar hoger grond te drijven.’ Dochter Lisa (20) kan het zich goed herinneren. ‘Ook als het stormde moesten de dieren worden gevoerd. Daar gingen we dan: dik ingepakt de roeiboot in, het onrustige water op. Snel voederen en weer naar huis. Het is ook voorgekomen dat we net weer thuis waren en we gewaarschuwd werden dat het water misschien over de dijk heen zou kunnen komen. Moesten we weer naar de overkant. Toen de schapen eenmaal op het droge waren, was het water zo onstuimig geworden, dat we niet meer naar huis konden roeien. Het water kwam over de achterste kade heen. Daar sta je dan met je laarzen in de golven die de polder inlopen! We konden niet meer terug en moesten op het eiland blijven slapen.’

Hannie en ik staan in wat tot voor kort de hooischuur was. Er schiet een kat weg onder de losliggende vloerplanken. Hond Floor heeft het niet in de smiezen, want ze is met veel gekraak een konijnenskelet aan het demonteren. ‘Ik heb hier nooit echt helemaal gewoond, maar ik was er altijd,’ zegt Hannie. ‘Het huis aan de dijk was nodig voor het comfort, voor de boodschappen, maar dit was m’n thuis.’ Met het gezin hebben ze er ook wel eens kerst gevierd, allemaal in dikke dekens gewikkeld en met kaarsen in de kachel. ‘Ja, nee, die kachel heeft het nooit gedaan.’ Ze wijst vervolgens naar het geraamte van het woonhuis op het eiland: ‘Daar op zolder heeft het vriendje van Anne anderhalf jaar lang met zijn band geoefend.’ De bakstenen muur rond de achterdeur staat nog overeind, met daarin liefdesbetuigingen gekrast: I love Jordi forever. Ik ❤ Nathan. Dankzij z’n isolement was deze plek ook geschikt als zorgboerderij. ‘Konden die jongens tot rust komen. Je haalt ze uit het systeem; ze doen fysiek werk in de buitenlucht zonder de verkeerde vrienden om hen heen.’

Eenmaal terug in de woonkamer aan de dijk haalt Hannie een veelbekeken, groen fotoalbum uit de kast en laat de herinneringen de revue passeren. De kinderen die in het hooi slapen. Daniël zittend op een schaap alsof het een leunstoel

Bijzonder project A falling horizon

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (85)

Bijzonder project A falling horizonis. Anne en Lisa die als echte cowgirls de schapen te paard hoeden. De deelnemers aan een kinderbijbeldag op het eiland. Daniël op een ponykar. De vertederde gezichten van de mensen die de nieuwe lammetjes de fles geven. Lisa: ‘Het was lekker om in het hooi te zitten en naar het geluid van etende dieren te luisteren.’ ‘Kampvuurtjes maken met vrienden – eilandavontuur noemden we dat altijd,’ vertelt Anne. ‘En dan hele nachten doorhalen, omdat het zo heerlijk weer was op een heerlijke plek en omdat we te veel biertjes op hadden en het dus allemaal toch niet meer uitmaakte.’ Daniël zal de ‘paardenklanten’ niet missen die met hun neus in de lucht hem vroegen klusjes te doen. Regel zelf je paard, dacht hij dan bij zichzelf. En de paarden? Vond-ie ook niks. ‘Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik zit liever op de trekker. Ik kon al balen hooi oppakken en ze naar de paarden brengen.’ Wat ze allemaal bij blijft: altijd maar die rivier moeten overroeien om de beesten te verzorgen, en dan weer terug. Ook bij nacht in de lammertijd. Soms met tegenzin, koud, nat … Maar dan toch de voldoening als het werk gedaan was en ze weer hun warme bed in konden duiken.

Het is bijna voorbij. De laatste resten van het bouwvallige woonhuis gaan over een paar dagen tegen de vlakte; van de paardenstallen is weinig meer over. ‘De aannemer zegt dat er niemand meer in het huis mag, omdat het op instorten staat,’ zegt Hannie. ‘Stond het twee jaar geleden ook al.’ De graafmachines zijn begonnen de bovenste tien centimeter van de landbouwgrond af te schrapen. Als het eiland lager ligt, spoelt het rivierwater er makkelijker overheen, en dan zullen de slikken, het riet en de biezen zich sneller ontwikkelen. Op een grote hoop op de dijk liggen de gekapte populieren die tot voor kort als een streep de twee helften van het eiland scheidden. Waarom? Populieren zijn toch ook natuur? Jan van Dijk van het Zuid-Hollands Landschap: ‘De rechte rij door de mens aangeplante populieren heeft een lagere natuurwaarde en landschappelijke waarde dan wat er straks gaat ontstaan. Bovendien zouden de populieren de natte omstandigheden niet overleven.’ Bomen zijn natuur, dat wel, maar de populieren hebben pech. De verkeerde natuur op het verkeerde moment op de verkeerde plek.

3 Deltanatuur De Sophiapolder ligt op een markante plek in het benedenrivierengebied, vlakbij het ‘drierivierenpunt’ van de Noord, de Merwede en de Oude Maas. In dit vloeibare landschap van water en land begonnen er in de vijftiende eeuw zandbanken in de Noord te ontstaan; volgens het Zuid-Hollands Landschap is op een oude kaart uit 1520 al een flinke zandplaat te zien. Kennelijk was die al voor boerengebruik geschikt, want in 1528 werden de gronden het Grote Roode Zand, het Kleine Roode Zand en het Voetpad in eeuwigdurende erfpacht aan de Heeren van Assendelft verpacht. In de geulen ertussen werd op zalm gevist en op het land achter de lage dijk graasde ’s zomers het vee. We maken een sprong van eeuwen naar medio negentiende eeuw. De eigenaar in die tijd was ene H. de Kat. Hij was het die er één eiland van maakte door er een ringdijk omheen te leggen. Hij vernoemde het eiland naar Sophia, de vrouw van koning Willem III (1817-1890). Het was ook De Kat die een houten trekpont over de Rietbaan aanlegde en voor het eerst een opzichterswoning aan de Veersedijk liet bouwen,

3

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (86)

Bijzonder project A falling horizondie in 1922 alweer werd gesloopt. In 1954 kwam de huidige opzichterswoning ervoor in de plaats. Die werd eerst door Van Vliet bewoond en daarna door Hannie de Vos, die het huis in 1986 kocht toen zij en haar vader het eiland in erfpacht kregen. Intussen waren vijftig van de tachtig hectaren van het eiland eigendom geworden van Amev, later Fortis. Pas in 2005 was het bedrijf bereid zijn aandeel aan de provincie Zuid-Holland te verkopen, die het aan het Zuid-Hollands Landschap overdroeg. In 2008 werd het ‘pachtvrij’. Zo op het oog lijkt de Sophiapolder een goed bewaard geheim, een luwte tussen de stampende bedrijvigheid van Rotterdam en de eigen wereld van de Biesbosch. Onzichtbaar achter de dijk, onbereikbaar zonder de pont of de roeiboot van Hannie, stil behalve de stemmen van mensen en de motoren van de binnenvaartschepen die laag voorbij schuiven op het onzichtbare water van de Noord, net eendjes in een schiettent op deze drukbevaren route tussen Rotterdam en Antwerpen. Die rust is schijn. Menige plannenmaker heeft zijn begerige oog op dit verstilde stukje boerenland laten vallen. In de jaren dertig van de vorige eeuw werd de noordpunt opgespoten om er arbeiderswoningen voor de kabelfabriek van Alblasserdam op te bouwen. Er heeft ook een scheepssloperij gestaan. Er zijn plannen geweest om hier een depot voor giftige baggerspecie aan te leggen, dat uiteindelijk in het Hollands Diep is gerealiseerd. In de jaren negentig van de vorige eeuw viel het oog van het nieuwe samenwerkingsverband van de Drechtsteden op deze landbouwpolder. ‘Het hart van het stedelijk gebied komt te liggen in het tot nu toe altijd betekenisloze Sophiapoldertje,’ kondigde projectleider R. Scheelbeek aan in de dordtena ar. ‘Niemand heeft ooit ontdekt dat je met dit eilandje fantastische dingen kunt doen. Het is momenteel slechts bereikbaar met een prutserig pontje. Je kunt er een toeristische enclave van de eerste orde van maken met bijvoorbeeld een goed geoutilleerd theater.’ Het is heel anders gelopen – ook het plan om hier de Floriade van 2012 te houden, is op niets uitgedraaid. Hannie heeft ooit meegewerkt aan een theaterfestival in de ruïnes van de woningen op de noordpunt, maar sinds 2004 is het beleid voor de toekomst juist dat de sporen van de mens op de Sophiapolder worden gewist. Het eiland wordt een zoetwatergetijdenmoeras, waar het rivierwater door twee openingen in de dijk tweemaal daags erin en eruit zal stromen. Dit moet het verlies aan natuur compenseren dat is veroorzaakt door de aanleg van de HSL en de Betuwelijn. Die laatste loopt door de acht kilometer lange Sophiatunnel, op 25 meter diepte onder het gelijknamige ‘altijd betekenisloze poldertje’ door. Hannie: ‘Om die tunnel te graven moesten ze op de polder een schacht maken van 34 meter diep. Op de dijk staat de nooduitgang.’ Voor de kinderen was natuurlijk niets spannender dan daarin te klimmen. Daniël laat in het groene fotoalbum een foto zien: ‘Hier zit ik met een vriendje in de tunnel van de Betuwelijn, voordat-ie in gebruik werd genomen.’ De Sophiapolder: puur natuur van boven, pure techniek van onderen.

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (87)

Bijzonder project A falling horizon 4 Cultuurlandschap of wildernis Aan het hek bij de voormalige opzichterswoning meldt zich een man met een enorme vrachtwagen. Hij wil naar de overkant: heen met een lege container en terug met een volle. Of hij even wil wachten, want we zitten net aan de boterham. Maar daarna loopt Hannie naar de pont, met mij en hond Floor in haar kielzog. En straks? Dan wonen zij en de kinderen in Lekkerkerk. En wie gaat de natuurliefhebbers dan overzetten? Het Zuid-Hollands Landschap is een voetveer aan het regelen dat ook langs de toekomstige waterbushalte zal varen. ‘De provincie wilde namelijk per se ‘betreedbare’ natuur,’ zegt Wim Punt, oud-voorzitter van de vogelwerkgroep van de Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtsewaard. Daarmee voegt Punt een nieuwe categorie toe aan het rijkgeschakeerde vocabulaire van de door de mens gemaakte natuur. Want natuur waar niemand mag komen, dat doet het niet goed bij de stadsbewoner die in het weekend een vleugje wildernisgevoel wil opdoen. Er komen dan ook enige voorzieningen voor de bezoekers aan de Sophiapolder-nieuwe-stijl: een vogelobservatiehut, zitplekken, wandelpaden langs de dijk en een vlonderpad, zodat je de natuur van dichtbij kunt beleven. ‘Op een gegeven moment waren er drie opties,’ zegt Punt. ‘Weidevogelgebied, regenwatermoeras of zoetwatergetijdenmoeras waarbij de dijk op één of op meerdere plekken zou worden doorgestoken. De eerste optie, waar de Sophiapolder blijft zoals hij is, viel af, omdat ervoor is gekozen de grutto in grotere aaneengesloten gebieden te beschermen. En een regenwatermoeras past niet bij dit landschap.’ Zoveel is duidelijk: Wim Punt is een voorstander van wat hij noemt ‘streekeigen natuur’. Eigenlijk is het een halve maatregel, vindt hij, dat én teruggeven aan de rivier én de dijk in stand houden. Dat laatste gebeurt omdat de golven van de scheepvaart anders het eiland zouden eroderen – of misschien omdat het gewoon te duur is om de dijk af te graven. ‘De Sophiapolder wordt straks onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en een stepping stone tussen de Alblasserwaard en de Hoeksche Waard,’ zegt Punt, ‘samen met de Crezeepolder in Ridderkerk, De Zaag bij Krimpen aan de Lek en het waterrijke gebied rond de molens van Kinderdijk, waar de zwarte stern broedt.’ En al heeft het naar zijn idee iets halfslachtigs, het voordeel van deze herinrichting is volgens Punt de bescherming die de status van natuur met zich mee brengt. ‘Die bescherming geniet het boerenland niet.’

Daar wordt Auke van der Woud, hoogleraar in Groningen, met een grote belangstelling voor de geschiedenis van het landschap, juist hels van. Van dat ‘dure getuinier’ onder de vlag van ‘ongereptheid’. In een interview in dagblad trouw (2009) noemt hij wilde natuur ‘een duur verzinsel, een toneelstukje dat met veel subsidie wordt opgevoerd’. ‘Het landschap dat we hebben, veelal landbouwgrond, voldoet kennelijk niet aan hoge eisen. We moeten er wilde natuur voor terughebben! Maar de natuur die terugkomt is staatsnatuur, bedacht door ambtenaren in stedelijke kantoren en door de overheid gefinancierde natuurorganisaties. Erg jammer dat er niet een dergelijke lobby is voor het cultuurlandschap.’ Hij verwondert zich over de ontpoldering van de Hedwigepolder. ‘Zo’n polder is toch niet een steriel stuk land zonder enige context? Waarom is een splinternieuw zoutwatermoeras wel natuur, en honderd jaar oude landbouwgrond niet?’ Jan van Dijk, van het Zuid-Hollands landschap weet wel waarom. ‘Na het voltooien van de Deltawerken, en het

4

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (88)

Bijzonder project A falling horizonsluiten van de Haringvlietsluizen, en door de toenemende verstedelijking langs de rivieroevers, is dit type oer-Hollandse riviernatuur erg zeldzaam geworden. Dit vind je alleen nog incidenteel langs bijvoorbeeld de Oude Maas, de Hollandse IJssel, de Lek, het Haringvliet en het Hollands Diep. Er zijn heel weinig plekken die er nog geschikt voor zijn: ze moeten in een rivier liggen die nog getij heeft en ze moeten niet of nauwelijks bebouwd zijn. Hier kun je met weinig ingrepen en relatief lage kosten die getijdennatuur herstellen. Je hoeft bij wijze van spreken alleen de dijken door te steken.’ Het belangrijkste is dat de natuur zichzelf kan ontwikkelen, vindt Van Dijk, ‘dat doet zij namelijk beter dan wij als mensen’. Maar ze wordt ook een handje geholpen, of gestuurd. In een interview in het algemeen dagbl ad (2006) vertelt Van Dijk dat wilgen het maar al te goed doen in de kale grond die achterblijft als de draglines klaar zijn: ‘Je hebt een goede kans dat we daar al vrij snel boompjes uit de grond moeten trekken om te voorkomen dat het een wilgenbos wordt.’

Hannie de Vos heeft een veel makkelijker oplossing: ‘Laat toch nog wat koeien of schapen in de polder grazen, dat scheelt in onderhoud.’ ‘Ik heb moeite met dat idee dat de mens boven alles zou staan en natuur kan maken,’ zegt ze. ‘Moet je natuur naar je hand zetten, die willen maken zoals jij denkt dat het moet zijn? Om dat te doen, halen ze ook iets waardevols weg. De grutto’s en de kievieten worden elders beschermd en hier weggedaan. Wij boeren grepen nooit zo hard in dat landschap in als de aannemers nu met hun graafmachines doen om er natuur aan te leggen. Boeren en natuur kunnen hand in hand gaan. Ik vind het geen goed uitgangspunt om het ene weg te gooien en in te wisselen voor het andere. Ik vind het heel erg jammer dat er boeren verdwijnen. Daarmee gaat er wel iets verloren. De generatie voor ons heeft hard gewerkt om dat land boven water te krijgen en te houden. Ik denk dat mensen meer gevoel hebben bij de natuur als ze koeien met kalfjes zien en schapen met lammeren, dan wanneer er alleen vogels zijn die je pas met een verrekijker kunt zien. Meisjes kunnen beter bij de paarden zijn dan rondhangen in het winkelcentrum. Het stikte hier van de gruttonesten, nu lees ik in de krant dat de Noordse woelmuis hier terug moet komen. En die grutto’s dan?’

Het verhaal van de Sophiapolder lijkt veel op dat van het eiland Tiengemeten in het Haringvliet, dat door Natuurmonumenten ook teruggegeven is aan de natuur. Cineast Digna Sinke heeft dat proces dertien jaar lang gevolgd, er drie documentaires over gemaakt en ook een meer persoonlijke film met de titel weemoed & wildernis. ‘Wilde natuur in Nederland is een illusie,’ zegt zij. ‘Alles wordt volstrekt gereguleerd. Met zoveel grote grazers per hectare krijg je bosjes, met zoveel meer krijg je een open landschap – net de parkeernorm in een nieuwbouwwijk. Een deel van mijn brave new world-angst is dat we natuur maken tot een specifieke enclave waarvoor je op de veerpont een kaartje moet kopen. Maar ik zie ook wel dat het een prisoner’s dilemma is: op het moment dat je die natuur niet vastlegt en kapitaliseert, wordt-ie voor je ogen weggekaapt. Het etiket maakt het verdedigbaar. Dat geeft aan hoe kwetsbaar die natuur is.’ Sinke heeft het vertrek van de boeren uit Tiengemeten van nabij gevolgd, vooral dat van Leen Vos en zijn broer, voor wie het lastig was een vervangende boerderij te vinden. ‘Ik realiseerde me dat je je als fotograaf of filmmaker kennelijk de luxe permitteert om te reflecteren en terug te kijken. Maar als boer is de enige manier een nieuw leven te beginnen. Je moet verder.’

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (89)

Bijzonder project A falling horizon 5 Het afscheid Hannie is nu wel klaar met afscheid nemen. Al vanaf dat ze op de Sophiapolder zit, wordt er gepraat over een andere bestemming en over de mogelijkheid dat ze als erfpachter zou moeten vertrekken. Het liefst had ze gezien dat er een dijk om de boerderij heen werd gelegd en dat de rest van het eiland aan de natuur werd teruggegeven. ‘Ik heb hier al zo lang en vaak lopen mijmeren. Jarenlang wisten we niet wat er ging gebeuren. De besluitvorming duurde jaren, daarna twee jaar onderhandelen, toen duurde het nog eens twee jaar voordat ze daadwerkelijk begonnen met de herinrichting. Nu het bijna over is, denk ik: als het moet, doe het dan.’ Daniël komt bijna niet meer aan de overkant, zegt hij. ‘Heel soms speel ik er nog, maar het is niet zo leuk meer om er te zijn. Het is één grote baggerbende nu; je kunt je nergens verstoppen en ik loop alleen te denken aan hoe het was. De zin gaat gewoon over.’ Misschien had Daniël het wel leuk gevonden om boer te worden, hij weet het niet zeker. Op school wil één vriend het leger in, een andere wil automonteur worden, een derde gameontwerper. ‘Ik ga in ieder geval iets met m’n handen doen.’

Met z’n allen hebben ze al twee keer het afscheid van de Sophiapolder gevierd. ‘Het vriendje van Anne speelde in een bandje, en de kinderen hebben toen bedacht dat we het vertrek zouden vieren met een popfestival, sophiapop,’ zegt Hannie. Net één dag daarvóór hoorden ze dat het allemaal weer langer zou duren en dat ze nog een jaar mochten blijven. ‘Dus hebben we het jaar daarop wéér een Sophiapop georganiseerd.’

Hannie gaat met haar kinderen wonen in een boerderij die ze van haar vader heeft gekocht. ‘Ik ben mijn familie dankbaar dat ik er kan wonen, maar ik ben niet echt enthousiast om terug te gaan naar Lekkerkerk waar ik vandaan kom. Aan het huis moet ook nog veel gebeuren, maar zolang het niet klaar is hier in de polder, is het moeilijk om daar voluit aan te werken.’ Daniël doet wel al zijn eerste jaar van de middelbare school in zijn nieuwe woonplaats. Het heen en weer reizen met auto, pont en fiets kost veel tijd, maar hij vindt het fijn dat ze straks dichtbij opa, oma en twee ooms en tantes wonen. ‘Ik zal wel mijn vrienden hier missen.’ En de dieren? Op de Sophiapolder had Hannie een paar honderd schapen, nu lopen er 25 langs de Veersedijk – die komen wat minder snel onder een auto dan de ganzen. ‘In Lekkerkerk is er geen ruimte voor. Hier hadden we tachtig hectare, daar vijf. En de paarden? Ik moet weer een nieuwe klantenkring opbouwen.’ Op het eiland had ze een paard met de naam Sorino: SOphiapolder, RIetbaan, NOord. ‘Het was natuurlijk toeval, maar in de week dat het besluit viel dat we hier weg moesten, lag Sorino dood in de wei.’

Hannie wil nu verder, vooruit, de volgende fase van het leven vormgeven en invullen. ‘Wij zijn al meer bezig met wat voor ons ligt dan met wat we hier achterlaten. Net zoals de natuur, die staat ook niet stil. Ik heb geen zin er ongelukkig van te worden. Ik wil denken: het zal wel weer mooi worden. Vooral voor mensen die het niet van vroeger kennen.’

© Tracy Metz, 2011 Deze tekst is geschreven voor het fotoboek A Falling Horizon van Heidi de Gier.

5

tweeduizend - BNG Bank· Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (90)

Internationaal Short Film

Festival Nijmegen

Ouderen Songfestival 2011

De Straatkunstprijs

NESKO 2011

Festival 2 Turven Hoog

Prachtig portret

Voorouders van Verre: China.

Oratorium Samson

Frysk Requiem

De Nieuwe Arcadische Route

RAMSJ

Flevolands Korenfestival

Latin American Film

Festival 2011

Publicatie Orgelmakers Loret

en hun orgels

IJsseldelta landschappen

De Utrecht Popprijs 2011

Hollywood in de klas

Handboek Behoud en

Beheer Monumentale

Kerkgebouwen

De Schattenberg

Write Now!

Twents Gitaar festival 2011

Chemistry | creating

new Worlds

HET VERVOLG

Festival Tik van de Molen

Atelier Oerol: Berg & Bos

Fanfare Promotie Concerten

Klassiek aan de…

Robles Rock

Boslab 3 X 30

Orlando Festival

Hortusfestival 2011

Lustrumconcert 25

ZONnige zomers

Travelling in Baroque:

Russian Connections

Verover Onze Schatten

Onland

Festival BIES!

Dance Battle 4 Peace

40 jaar Broken Circle,

Spiral Hill

Tentoonstelling nul = 0

GeNeCo in de Residentie

SMAK!

Afterlife

De Bende van de Korenwolf

Internationaal

Kamermuziekfestival

Schiermonnikoog

Radiohunter

Hans & Grietje, Roodkapje

& Klein Duimpje & het

Magische Klavertje 4

Winterreise

Grenspost Zinnewald

Projecten 2011BNG Nieuwe

Theatermakers Prijs

BNG Nieuwe Literatuur Prijs

BNG Workspace Projectprijs

BNG Circusprijs

BNG Erfgoedprijs

BNG Prijs Beste

Amateurkunst Gemeente

Cultuurfondslezing

De Niet-Meer-Zo-Piep-Show

Ballade van de rijzende Zon

De bedelaarsopera

Opera La Pietra del paragone

Dinner for One

Heidi de Gier|

A Falling Horizon

Santa Sangre en het zwaard

van Damocles

Vooruitziende blik 2011

Muziek Actief 2011

Storioni Festival

Flamenco Biënnale

Mirandolina

Oogverblindend|

architectuur door de ogen

van blinden

Clips 2011

Concerttournee NSO 2011

Gurrelieder

La Giuditta

Brechtfestival

César Franck-project

Rocket Cinema Festival

BANG

Koren Festival Eindhoven

Schetsen van Schoonheid

The Messiah

Over de vloer: jong talent

in het erfgoed

Classic Express

Nieuw Gelders Arcadië

Movies that Matter

Wat ik later wilde worden

Cultuurfonds BNG

Postbus 30305

2500 GH Den Haag

(070) 3750523

www.bng.nl

Cu

ltuu

rfond

s BN

G Jaaroverzich

t 2011

Cultuurfonds BNG Jaaroverzichttweeduizendelf

foto’s omslag Afterlife | Stichting Nederlands Uitvaartmuseum

tweeduizend - BNG Bank · Magische Klavertje 4 Winterreise Grenspost Zinnewald Projecten 2011 BNG Nieuwe Theatermakers Prijs BNG Nieuwe Literatuur Prijs BNG Workspace Projectprijs - [PDF Document] (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 6298

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.